Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ ARP/309/2017 DECLARA ZONA DE SEGURETAT ELS TERRENYS D´APROFITAMENT COMÚ DE FIGUERESResolució ARP/309/2017 declara zona de seguretat els terrenys d´aprofitament comú de Figueres

24/02/2017
RESOLUCIÓ ARP/309/2017, de 25 de gener, per la qual es declaren zona de seguretat a efectes cinegètics els terrenys d´aprofitament comú del terme municipal de Figueres.

L'Ajuntament de Figueres ha presentat una sol·licitud per declarar zona de seguretat, a efectes cinegètics, els terrenys qualificats d'aprofitament cinegètic comú del terme municipal de Figueres.

L'expedient s'ha tramitat d'acord amb el que disposa l'article 14.4 del Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual es regula l'aplicació de la Llei de caça.

Atès que en el tràmit d'exposició pública de l'expedient a l'Ajuntament de Figueres no s'han presentat al·legacions.

L'expedient s'ha sotmès a audiència de les persones titulars de les àrees privades de caça veïnes, i només s'ha presentat una al·legació conforme estan d'acord amb la creació de la zona de seguretat.

Atès que l'expedient ha estat sotmès a l'informe del Consell Territorial de Caça de Girona sense que s'hi hagin presentat comentaris o al·legacions.


Vist l'informe favorable de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i a proposta de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques,

Resolc:1. Declarar zona de seguretat, a efectes cinegètics, els terrenys d'aprofitament comú del terme municipal de Figueres, amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones i dels seus béns. La superfície de l'àrea que es declara zona de seguretat és de 1.309,1 hectàrees; els límits es descriuen a l'annex d'aquesta resolució i estan representats al plànol que consta a l'expedient.

2. La utilització de qualsevol arma de foc i assimilables per a l'exercici de la caça queda totalment prohibida dins la zona de seguretat, excepte en aquells supòsits que assenyala el punt 3. També es prohibeix disparar en direcció a aquesta zona sempre que el caçador no n'estigui separat per una distància més gran de la que pugui assolir el projectil, o quan la configuració del terreny intermedi permeti d'arribar a la zona de seguretat.

3. En les zones de seguretat, són responsables dels danys causats per les espècies cinegètiques les persones o les entitats promotores de llur declaració. Excepcionalment, quan l'elevada densitat o abundància d'alguna espècie de caça ocasioni danys als cultius agrícoles, danys a instal·lacions o accidents de trànsit, el departament de la Generalitat competent en matèria de gestió cinegètica podrà autoritzar-hi caceres, amb la finalitat de controlar la població d'aquestes espècies, a instància del promotor.

4. La senyalització de la zona de seguretat i el correcte manteniment dels senyals pertinents seran a càrrec de l'Ajuntament de Figueres, d'acord amb el que disposa la resolució de la Direcció General del Medi Rural de 25 de gener de 1983, sobre normes per a la senyalització de terrenys sotmesos a règim especial de caça i pesca continental. Aquesta senyalització s'haurà de fer en el termini de tres mesos comptats des de la data de publicació d'aquesta resolució. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7316 - 24.2.2017 CVE-DOGC-A-17053030-2017

5. Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.RESOLUCIÓ ARP/309/2017 de 25 de gener


portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7316/1592362.pdf<< Tornar