Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ ARP/310/2017 DECLARACIÓ TERRENY DE CAÇA CONTROLADA DE LA FOREST AL QUER, PONTILSResolució ARP/310/2017 declaració terreny de caça controlada de la forest al Quer, Pontils

24/02/2017
RESOLUCIÓ ARP/310/2017, de 20 de gener, sobre la declaració de terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada de la forest el Quer, núm. 46 del CUP, situada al terme municipal de Pontils, comarca de la Conca de Barberà.

Mitjançant la Resolució de 20 de desembre de 1984 de la Direcció General del Medi Rural, es va declarar terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada la forest el Quer, núm. 46 del CUP, situada al terme municipal de Pontils, comarca de la Conca de Barberà. Posteriorment, va ser prorrogada per la Resolució de 19 d'agost de 1996 i per la Resolució MAH/2660/2006, de 6 de juliol (DOCG 4696, d'11.8.2006), per un termini de 10 anys.

Atès que els motius pels quals aquests terrenys van ser declarats zona de caça controlada continuen plenament vigents, per raó d'ordre de protecció, foment ordenat de la riquesa cinegètica i conservació d'espècies protegides i/o amenaçades, es considera convenient mantenir aquest règim cinegètic.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 1/1970, de caça, de 4 d'abril, i l'article 16 del seu reglament, que estableixen les condicions, la regulació, els requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim de caça controlada;

L'expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies a l'Ajuntament de Pontils sense que s'hagin presentat al·legacions. Així mateix, s'ha atorgat tràmit d'audiència a les persones titulars de les societats de caçadors per un període de 15 dies i a la Federació Catalana de Caça de Tarragona, sense que s'hagi presentat cap al·legació.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, estableixen l'òrgan competent per dictar aquesta resolució.

A proposta de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques de la Direcció General de Forests,

Resolc:

1. Declarar terreny sotmès a règim de caça controlada la forest el Quer, núm. 46 del CUP, situada al terme municipal de Pontils, comarca de la Conca de Barberà. La superfície de la zona de caça controlada és de 555 hectàrees i els seus límits es descriuen a l'annex d'aquesta resolució.

2. La durada d'aquest règim cinegètic de caça controlada és de deu anys, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la possibilitat de prorrogar aquest termini per part de la direcció general competent en matèria cinegètica.

3. La gestió administrativa i tècnica d'aquests terrenys correspon a la direcció general competent en matèria cinegètica, que n'elaborarà anualment el pla tècnic de gestió cinegètica i vetllarà pel seu compliment.

4. La incorporació o l'exclusió de terrenys a la zona de caça controlada es podrà fer sempre que es tramitin seguint el procediment administratiu pertinent i d'acord amb la normativa vigent aplicable.

5. La Direcció General de Forests, una vegada finalitzats els expedients pertinents, si s'escau, i mitjançant resolució, publicarà l'aprovació d'incorporació o d'exclusió dels terrenys afectats, la superfície d'aquests ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 1/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7316 - 24.2.2017 CVE-DOGC-A-17053031-2017 terrenys i els nous límits.


Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.RESOLUCIÓ ARP/310/2017 de 20 de gener<< Tornar