Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ ARP/416/2017 DECLARACIÓ DE ZONES DE CAÇA CONTROLADA A PONT DE SUERT I TREMPResolució ARP/416/2017 declaració de zones de caça controlada a Pont de Suert i Tremp

09/03/2017
RESOLUCIÓ ARP/416/2017, de 20 de febrer, per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada part dels terrenys cinegètics d´aprofitament comú dels termes municipals del Pont de Suert i Tremp.

Mitjançant la Resolució AAM/36/2015, de 13 de gener, sobre la declaració de terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú del Pont de Suert, es va declarar la zona de caça controlada del Pont de Suert, per un termini de deu anys.


El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, estableixen l'òrgan competent per dictar aquesta Resolució.


L'Ajuntament del Pont de Suert ha demanat l'ampliació de la zona de caça controlada per incloure-hi terrenys de la seva propietat. Així mateix, també s'han mantingut converses amb propietaris per incloure-hi els terrenys classificats com a zones d'aprofitament comú confrontants a la zona de caça controlada a fi de millorar-ne la gestió.


L'expedient ha estat sotmès a tràmit d'exposició pública pels ajuntaments del Pont de Suert i de Tremp. També s'ha complert el tràmit d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per un termini de 20 dies. A més, s'ha sotmès a audiència dels titulars de les àrees privades de caça veïnes i dels propietaris amb terrenys de gran superfície que s'han proposat incloure a l'ampliació per un termini de 15 dies.

S'han rebut quatre al·legacions dins el període d'exposició pública i tres escrits fora d'aquest període, que han estat valorats per la direcció tècnica.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 1/1970, de caça, de 4 d'abril, i l'article 16 del seu Reglament, que estableixen les condicions, la regulació, els requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim de caça controlada;

D'acord amb l'informe favorable de la direcció tècnica de la zona de caça controlada del Pont de Suert;

A proposta de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques de la Direcció General de Forests;

Resolc:

1. Deixar sense efectes la Resolució AAM/36/2015, de 13 de gener, sobre la declaració de terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú del Pont de Suert, que passen a ser d'aprofitament comú.

2. Declarar terrenys sotmesos a règim cinegètic de caça controlada els terrenys cinegètics d'aprofitament comú dels termes municipals del Pont de Suert i Tremp inclosos dins dels límits que especifiquen els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució:

- Zona de caça controlada del Pont de Suert, amb una superfície total de 6.939 hectàrees, als termes municipals del Pont de Suert i Tremp.

- Zona de caça controlada de Camporan, amb una superfície total de 785 hectàrees, al terme municipal del Pont de Suert.


3. La durada d'aquest règim cinegètic de caça controlada és de deu anys, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la possibilitat que la direcció general competent en matèria cinegètica prorrogui aquest termini.

4. La gestió administrativa i tècnica d'aquests terrenys correspon a la direcció general competent en matèria cinegètica, que elaborarà anualment el pla tècnic de gestió cinegètica per a aquests terrenys i vetllarà per al seu compliment.

5. La incorporació o l'exclusió de terrenys a la zona de caça controlada es podrà fer sempre que es tramitin seguint el pertinent procediment administratiu i d'acord amb la normativa vigent que hi és aplicable. La direcció general competent en matèria cinegètica, una vegada finalitzats els pertinents expedients, si s'escau, i mitjançant resolució, publicarà l'aprovació d'incorporació o d'exclusió dels terrenys afectats, la superfície d'aquests terrenys i els nous límits.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Resolució ARP/416/2017 de 20 de febrer


dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=779799&language=ca_ES<< Tornar