Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ ARP/476/2017 MODIFICACIÓ LÍMITS ZONA CAÇA CONTROLADA DE SORT,SORIGUERA, RIALP I TORNAFORTResolució ARP/476/2017 modificació límits zona caça controlada de Sort,Soriguera, Rialp i Tornafort

15/03/2017

Mitjançant la Resolució MAH/3347/2010, de 8 d'octubre, la Direcció General del Medi Natural va declarar terreny sotmès al règim cinegètic de zona de caça controlada part dels termes municipals de Sort, Soriguera i Rialp i l'entitat municipal descentralitzada de Tornafort (DOGC núm. 5742, de 26.10.2010), per un termini de nou anys.

Mitjançant la Resolució AAM/2947/2011, de 19 de desembre, sobre modificació dels límits de la zona de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort (DOGC núm. 6032, de 27.12.2011), es va modificar la delimitació oest de la zona de caça controlada.

L'Ajuntament de Rialp ha demanat l'ampliació de la zona de caça controlada per incloure-hi els terrenys d'aprofitament comú de l'antiga APC L-10650 i la forest d'utilitat pública núm. 171 anomenada La Mata i la Pleta. A més, l'Ajuntament de Baix Pallars sol·licita incorporar els terrenys d'aprofitament comú de la forest L- 1042, anomenada Muntanya de Peramea, a l'esmentada zona de caça controlada.

L'expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies als ajuntaments de Sort, Soriguera, Rialp i Baix Pallars, sense que s'hi hagin presentat al·legacions. Així mateix, s'ha atorgat tràmit d'audiència als titulars de les societats de caçadors de les àrees de caça veïnes per un període de 15 dies, i s'ha presentat una al·legació que ha estat valorada per la Direcció General de Forests. A més, s'ha publicat aquest tràmit d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per un termini de 20 dies, sense que s'hi hagin presentat al·legacions.

El 20 d'octubre de 2016, el Consell de Caça de Catalunya ha emès informe favorable sobre l'ampliació de la zona de caça controlada.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, estableixen l'òrgan competent per dictar aquesta resolució.

Vist el punt 5 de la Resolució MAH/3347/2010, de 8 d'octubre, que preveu la incorporació o exclusió de terrenys sempre que es tramitin seguint el procediment administratiu pertinent;

D'acord amb l'article 14 de la Llei 1/1970, de caça, de 4 d'abril, i l'article 16 del seu reglament, que estableixen les condicions, la regulació, els requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim de caça controlada;

A proposta de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques de la Direcció General de Forests,

Resolc:

1. Modificar les delimitacions nord i sud de la zona de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort. La descripció dels nous límits es publica a l'annex d'aquesta Resolució.

2. La zona de caça controlada té una superfície de 22.948 ha, arran de l'actualització cartogràfica dels límits.RESOLUCIÓ ARP/476/2017 de 6 de març


portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7329/1596921.pdf<< Tornar