Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ ARP/150/2019, DE 28 DE GENER, PER LA QUAL ES MODIFICA EL PERÍODE HÀBIL DE CAÇA DEL TORDRESOLUCIÓ ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es modifica el període hàbil de caça del tord

31/01/2019
RESOLUCIÓ ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució ARP/663/2018, de 4 d´abril, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019

A la vista de la informació científica més recent, que permet acotar de forma més precisa i rigorosa els períodes hàbils de determinades espècies cinegètiques de caça menor, es planteja la conveniència d´adaptar els períodes hàbils que consten a la Resolució ARP/663/2018, de 4 d´abril.    

 

Vistos els informes dels serveis tècnics competents, i a proposta de la Direcció General d´Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,  

 

Resolc:  

 

Modificar la Resolució ARP/663/2018, de 4 d´abril, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya, en el sentit d´afegir un incís final a l´apartat 2.2 “Previsions singulars per a determinades espècies”, amb el text següent:    

 

“Per al tord comú (Turdus philomelos) i el tord ala-roig (Turdus iliacus), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d´octubre de 2018 (dia 14) i el segon diumenge de febrer de 2019 (dia 10), ambdós inclosos.    

 

Per a la griva (Turdus viscivorus) i la griva cerdana (Turdus pilaris), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d´octubre de 2018 (dia 14) i el 31 de gener de 2019, ambdós inclosos.”RESOLUCIÓ ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució ARP/663/2018, de 4 d´abril, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019


dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=840223&language=es_ES&newLang=ca_ES<< Tornar