Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CARN DE CAÇA

CORRECCIÓ D´ERRADES AL DECRET 9/2019 DE CARN DE CAÇACORRECCIÓ D´ERRADES al Decret 9/2019 de carn de caça

22/07/2019
CORRECCIÓ D´ERRADES al Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de carn de caça silvestre destinada al consum (DOGC núm. 7785, de 10.1.2019).

Havent observat unes errades al text català i castellà de l´esmentat Decret, tramès al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicat al núm. 7785, de 10 de gener de 2019, se´n detallen les oportunes correccions:  

 

1) A la pàgina 7, a l´article 9.2, apartat a), on diu:

 

“a) Els exemplars de les espècies d´isard, cabra salvatge, cérvol, daina, mufló.”  

Ha de dir:  

“a) Els exemplars de les espècies d´isard, cabra salvatge, cérvol, daina, mufló i cabirol.”    

 

2) A la pàgina 10, a l´article 18, apartat 18.1, on diu:  

 

“18.1 Les carns de porc senglar destinades al consum domèstic privat s´han de sotmetre a un control analític previ per tal d´assegurar l´absència de triquines, d´acord amb l´apartat 3 d´aquest article. En cas que es detecti la presència de triquines en les mostres analitzades, les carns dels animals infestats es consideraran no aptes per al consum humà i s´hauran de gestionar d´acord amb la normativa vigent en matèria de residus i de subproductes d´origen animal no destinats a l´alimentació.”  

Ha de dir:  

“18.1 Les carns de porc senglar destinades al consum domèstic privat s´han de sotmetre a un control analític previ per tal d´assegurar l´absència de triquines, d´acord amb l´apartat 2 d´aquest article. En cas que es detecti la presència de triquines en les mostres analitzades, les carns dels animals infestats es consideraran no aptes per al consum humà i s´hauran de gestionar d´acord amb la normativa vigent en matèria de residus i de subproductes d´origen animal no destinats a l´alimentació.”    

 

3) A la pàgina 17, als apartats a) i b) de l´annex I, s´ha de suprimir la frase següent:  

 

“El cos s´acompanya de vísceres (només a emplenar pel punt logístic de recollida i en exemplars no sencers): ( ) SÍ ( ) NO”.    

 

Barcelona, 16 de juliol de 2019CORRECCIÓ D´ERRADES al Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de carn de caça silvestre destinada al consum (DOGC núm. 7785, de 10.1.2019).


portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7921/1754534.pdf<< Tornar