Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

ANUNCI DE LICITACIÓ DELS APROFITAMENTS DE CAÇA EN DIFERENTS FORESTS PROPIETAT DE LA GENERALITATANUNCI de licitació dels aprofitaments de caça en diferents forests propietat de la Generalitat

25/07/2019
La licitació pública corresponent a cadascun dels aprofitaments tindrà lloc el dia 28 d´agost de 2019 a les 12.00 h a la seu dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

D'acord amb el Programa anual d'aprofitaments dels terrenys forestals de propietat pública de Catalunya per a l'any 2019, aprovat, en l'àmbit de les comarques de Lleida, per resolució de la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, de 5 d'abril de 2019, es presenten a l'annex 1 els aprofitaments de caça en forests propietat de la Generalitat de Catalunya pendents d'adjudicació.

 
 
La licitació pública corresponent a cadascun dels aprofitaments tindrà lloc el dia 28 d'agost de 2019 a les 12.00h a la seu dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). L'adjudicació queda subjecta a les condicions administratives i econòmiques següents.
 
 
CONDICIONS ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES
 
 

1. Objecte de l'aprofitament
Serà objecte de l'aprofitament el que s'indica en cada cas a l'annex 1.

 
 
2. Procediment i forma d'adjudicació

L'adjudicació es durà a terme pel procediment obert. Es té com a únic criteri d'adjudicació l'oferta econòmica a l'alça sobre el preu base.

 
 
3. Pressupost base de licitació

El preu base per a cadascuna de les licitacions és el que s'indica per a cada aprofitament a l'annex 1.

 
 
4. Durada dels aprofitaments

La durada dels aprofitaments s'estableix en funció del tipus i les característiques de cadascun dels aprofitaments licitats. El període s'inicia el dia següent al de l'adjudicació definitiva de l'aprofitament i finalitza en la data expressament fixada per a cadascun dels aprofitaments en l'annex 1.

 
 
5. Garanties

No es requereixen.

 
 
6. Característiques d'execució de l'aprofitament

La realització de l'aprofitament resta subjecta a les condicions establertes en el plec de condicions tecnicofacultatives particulars, el plec de condicions economicoadministratives particulars i la normativa vigent sobre la matèria a nivell estatal i autonòmic. Tots aquests plecs de condicions es troben a disposició de les persones interessades a la seu dels Serveis Territorials a Lleida del DARP i a la pàgina web http://gencat.cat/agricultura/licitacio-aprofitaments-cacera

 
 
7. Requisits dels licitadors

Podran participar en cada licitació convocada les persones físiques o jurídiques, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveuen els articles 65 i 66 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP); que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article 71 de la LCSP i que gaudeixin de l'habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat objecte de l'aprofitament.

 
 
8. Presentació de proposicions
Les proposicions corresponents a cada licitació es presentaran en dos sobres tancats amb el contingut següent:
 

Sobre número 1: Documentació general

- Còpia del document nacional d'identitat, si la persona licitadora és una persona física.
 
- Documentació justificativa de la personalitat jurídica de l'entitat licitadora i de la capacitat de la persona signatària per actuar en nom de l'entitat, si qui concorre a la licitació és una entitat jurídica.
 
- Document acreditatiu de la representació de qui signa la proposició, quan ho faci en nom d'una altra persona, física o jurídica.
 
- Declaració responsable en la qual es faci constar la capacitat de la persona licitadora per contractar amb l'administració i que s'està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (model de document a l'annex 2).
 

Sobre número 2: Proposta econòmica

 
- Proposta econòmica signada, el contingut de la qual s'ajustarà al model de l'annex 3.
 
 
9. Lloc de presentació de les proposicions
 
Els dos sobres es podran presentar tancats i en mà, fins al dia 20 d'agost de 2019, en dies i hores hàbils d'oficina (de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h), als llocs que s'indiquen a continuació:
 

- Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (carrer del Camp de Mart, 35. Lleida).

 
- Oficines de la Generalitat a la comarca on s'ha de realitzar l'aprofitament:
 
- Oficina Comarcal del Pallars Jussà (carrer del Paradís, 11. Tremp).
 
- Oficina Comarcal de l'Alt Urgell (plaça de Joan Sansa, 13 baixos. La Seu d'Urgell).
 
 
10. Acte públic d'obertura de pliques
 
L'obertura de les pliques que contenen la proposta econòmica es farà en acte públic que tindrà lloc el dia 28 d'agost de 2019 a les 12.00 hores, als Serveis Territorials del DARP a Lleida.
 
 

11. Adjudicació provisional i definitiva

 
La mesa de licitació aixecarà acta de la licitació, on es farà constar el resultat i l'adjudicació provisional, si escau, en cada cas. L'adjudicació provisional serà elevada a definitiva quan la persona adjudicatària provisional obtingui la corresponent llicència d'aprofitament.
 
 
12. Forma de pagament
 
La persona adjudicatària de l'aprofitament haurà d'abonar el preu d'adjudicació mitjançant el full de liquidació emès pels Serveis Territorials a Lleida del DARP. Aquest pagament serà requisit imprescindible per a l'obtenció de la llicència d'aprofitament.

 

 
13. Llicència d'aprofitament
 
Serà condició imprescindible per poder executar l'aprofitament disposar de la llicència corresponent, que haurà de ser expedida en els 20 dies següents a l'adjudicació.
 
 

14. Compatibilitat amb altres aprofitaments i usos de la forest

 
La persona adjudicatària no podrà exercir cap acció que impedeixi o dificulti l'execució d'altres usos o aprofitaments legalment autoritzats o activitats de gestió forestal per a la millora de la forest, i ha de respectar les servitud establertes. La persona adjudicatària no té dret a fer cap reclamació en aquests casos.
 
 
Lleida, 19 de juliol de 2019
 
Ferran de Noguera i Betriu
 
Director dels Serveis Territorials a Lleida
 
 
ANNEX 1. CARACTERÍSTIQUES DELS APROFITAMENTS
 
Aprofitaments de caça
 
Licitació 1
 
1.1 Situació administrativa

Denominació de la forest: Mas de Toribio, Mas d'Ensenyat i La Vileta
Número de l'Elenc: L-1077, L-1078 i L-1082
Municipi: Tremp
Comarca: Pallars Jussà

 
 
1.2. Característiques de l'aprofitament

Objecte de l'aprofitament: caça major i menor.
Superfície de l'aprofitament: 880,90 ha.
Termini d'execució: 5 anualitats (des de l'inici de la temporada cinegètica 2019-2020 fins a la fi de la temporada cinegètica 2023-2024).
Localització: tota la forest.
Època de realització de l'aprofitament: la que determinin les resolucions per les quals es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça, les vedes especials per a tot el territori de Catalunya i la fixada en Pla tècnic de gestió cinegètica vigent.
Preu de la taxació: 1.600 € més IVA per temporada.

 
 
Licitació 2
 

1.2 Situació administrativa
Denominació de la forest: Tossal i Sant Magí, Castell i Abad, Pallerols
Número de CUP / Elenc: L-12 / L-1002
Municipi: Montferrer i Castellbó
Comarca: Alt Urgell

 
1.2. Característiques de l'aprofitament

Objecte de l'aprofitament: caça major i menor.
Superfície de l'aprofitament: 2.201,50 ha.
Localització: tota la forest.
Termini d'execució: 6 anualitats (des de l'inici de la temporada cinegètica 2019-2020 fins a la fi de la temporada cinegètica 2024-2025).

Època de realització de l'aprofitament: la que determinin les resolucions per les quals es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça, les vedes especials per a tot el territori de Catalunya i la fixada en el Pla tècnic de gestió cinegètica vigent.

Preu de la taxació: 3.900 € més IVA per temporada.

 
 
ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
 
El/La senyor/a (...), amb NIF núm. (...), en nom propi / en nom i representació de (...), declara sota la seva responsabilitat, com a persona licitadora de l'aprofitament,
 
a) Que coneix i accepta incondicionalment el plec de prescripcions tecnicofacultatives particulars i el plec de clàusules economicoadministratives particulars del present expedient d'aprofitament forestal.
 

b) Que està facultat/ada per contractar amb l'administració, ja que té plena capacitat d'obrar i no es troba en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb les administracions públiques establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

 
c) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 
d) Que compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per al desenvolupament de l'activitat objecte de l'aprofitament.
 
e) Que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.
 
 
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
 
 
(Lloc i data)
 
(Signatura)
 
 
ANNEX 3. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
 
El/la Sr./Sra. (...) amb DNI núm. (...), amb domicili a (...) (localitat i codi postal), carrer (...), número (...), telèfon (...), e-mail (...),
 
DECLARO


Que conec i accepto el contingut del plec de condicions economicoadministratives particulars que regeix la licitació i dels plecs de condicions tecnicofacultatives particulars pels quals es regeix l'aprofitament a realitzar a la forest denominada (...) (nom forest), número de CUP / Elenc L-(...) (número de CUP / Elenc), al terme municipal de (...) (localitat).

Que em comprometo (en nom propi / en nom i representació de l'entitat) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat de (...) € (import en xifres) / (...) € (import en lletres), amb l'IVA exclòs.
 

I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.ANUNCI de licitació dels aprofitaments de caça en diferents forests propietat de la Generalitat de Catalunya


portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7925/1755343.pdf<< Tornar