Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ ARP/2705/2019 PRÓRROGA RÈGIM CINEGÈTIC CAÇA CONTROLADA SORT, SORIGUERA, RIALP I TORNAFORTRESOLUCIÓ ARP/2705/2019 prórroga règim cinegètic caça controlada Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort

24/10/2019

Mitjançant la Resolució MAH/3347/2010, de 8 d´octubre, la Direcció General del Medi Natural va declarar terreny sotmès al règim cinegètic de zona de caça controlada part dels termes municipals de Sort, Soriguera, Rialp i l´entitat municipal descentralitzada de Tornafort (DOGC núm. 5742, de 26.10.2010), durant un termini de nou anys. Aquest termini finalitza el 26 d´octubre de 2019.    

 

Atès que està propera la data de caducitat de l´esmentada zona de caça controlada i aquests terrenys esdevindrien zona d´aprofitament comú, es considera convenient prorrogar el règim cinegètic de caça controlada per tal de completar l´expedient de tramitació de la renovació de l´esmentada zona de caça controlada, per raó d´ordre de protecció, foment ordenat de la riquesa cinegètica i conservació d´espècies protegides i/o amenaçades, i compatibilitzar tant com sigui possible la caça amb altres usos de la zona.    

 

D´acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l´àmbit de competència dels departaments de l´Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que estableixen l´òrgan competent per dictar aquesta resolució.    

D´acord amb la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.    

 

A proposta del Servei d´Activitats Cinegètiques de la Direcció General d´Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,    

 

Resolc:    

 

Prorrogar la declaració de règim cinegètic de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort, dels termes municipals de Sort, Soriguera, Rialp i l´Entitat municipal descentralitzada de Tornafort, durant un termini màxim de 6 mesos fins al 26 d´abril de 2020.RESOLUCIÓ ARP/2705/2019, de 22 d´octubre, per la qual es prorroga el règim cinegètic de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort


portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7988/1766609.pdf<< Tornar