Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · FIELD TARGET

QUE ÉS EL FIELD TARGET?Que és el Field Target?

Que és el Field Target?

Que és el Field Target?

20/02/2020
Mecanisme del Field Target i les seves normes bàsiques

Introducció

 

El Field Target es una modalitat  de tir amb aire comprimit que te el seu origen a Anglaterra, fa més de curanta anys.

Quan terminava la temporada de caça amb aire comprimit (permès a Anglaterra), els afeccionats continuaven practicant el tir al blanc, simulen els recorreguts de caça, fent servir dianes metàl·liques abatibles. Es aquest el motiu pel qual es coneix aquesta modalitat per Field Target i es practica amb carabines d’aire comprimit arreu del mon.

 

Field Target y Field Target Hunting

 

El Field Target esdevé una atractiva i accessible disciplina que conjuga l’entrenament, la concentració, la técnica i la competició en un entorn natural que inclou les dificultats del vent, climatologia, zones fosques o d’alt contrast lumínic e inclinacions del terreny, en un temps limitat.

En aquesta disciplina esportiva es diferencien dues modalitats: Field Target y Field Target Hunting.

El Field Target es caracteritza per la postura de tir, normalment assegut, poder disposar de equips amb diverses configuracions posicionals, òptiques, suport e inclinació i la disposició dels blancs en una distancia desconeguda entre els 9 i 50 metres. La seva puntuació es d’un punt per blanc encertat.

El Field Target Hunting, es més intuïtiu, tenint com a postura normal estirat o de genolls, no es contempla l’ús de equips amb configuracions posicionals, òptiques, suport e inclinació i la disposició dels blancs en una distancia desconeguda entre 8 i 40 metres. La seva puntuació es de dos punts per blanc encertat i un punt per blanc tocat, però no abatut.

 

Equipament

 

Per la practica del Field Target s’utilitzen carabines d’aire comprimit, registrades en la 4ª categoria del Reglament d’Armes, amb una potencia cinètica del projectil en boca de canó que no excedeixi de 24,2 joules. I aquestes poden ser tan de Pistó com de PCP.

El pistó es la clàssica “resortera” en que amb una palanca o ve amb el canó es comprimeix un resort, fins el moment del tret en que s'allibera aquest aire comprimint impulsant el balí.

Les carabines de PCP, fan servir aire pre-comprimit emmagatzemat en un dipòsit incorporat a la carabina i el moment del tret deixen sortir un petita quantitat controlada d’aquest aire impulsant el balí. Disposant d’un reservori d’aire suficient per un recorregut, oferint suavitat i facilitat d’us.

Com a munició, es fa servir el típic balí, tot i que amb punta arrodonida tipus “domed”, ja que dona millors resultats en llarga distancia. En els calibre, utilitzats no hi ha restricció però degut a la potencia màxima de 24,2 joules (legislació nacional, 16,27 joules en competicions internacionals), el mes emprat es el de 4,5 mm (0,177 polzades).

 

Categories

 

Amb aquesta diferenciació, esdevé la primera definició de les categories, Pistó i PCP, diferenciats, també, per la potencia de sortida en boca de canó, be nacional (24,2 joules) o be internacional (16,27 joules).

Desprès d’aquesta diferenciació per l’equipament resulten les següent categories, Sènior, Dames, Junior (menors de 17 anys) i Veterà (majors de 60 anys)

Recordem que l’ús de carabines d’aire comprimit es permès per als menors sempre que aquest estigui acompanyat per un tutor.

 

Dianes

 

Les dianes que s’utilitzen, son dianes metàl·liques abatibles i reseteables, amb forma d’animals. Normalment tenen forma d’animals típics de la petita caça, com conills, esquirols, coloms, estornells... i rates, aquestes ultimes eren les mes emprades i per això s’acostuma a referir-se als blancs com a rates.

No hi ha restricció en l’ús de siluetes i es per això que es pot fer servir qualsevol animal, real o imaginari. Exemple d’això son dracs, galls, vaques i fins i tot algun “alien”, l’única condició es la mida reduïda d’ aproximadament uns 20-30 centímetres.

Aquestes dianes tenen una obertura anomenada “Kill zone” o zona d’impacte que es la que activa un resort per fer abatre  la diana. Aquesta zona d’impacte es, de forma general, en totes les distancies de 40 mm, però es poden emprar de més reduïdes com de 25mm i 15mm, en distancies mes curtes de fins 35 i 20 metres, respectivament.

Les dianes tenen una corda que permet aixecar-la i deixar-la en posició pel següent tirador

 

El recorregut

 

En una competició es fan servir, normalment 50 dianes numerades. Aquestes dianes s’agrupen en grups de dos  o tres, conformant els anomenats, carrers, que també estan numerats.

Cada carrer a de tenir un lloc de tir definit on es col·locarà el tirador i tots ells conformen la línea de tir que no es podrà travessar.

Dels 25 carrers (50 dianes) la majoria son de posició lliure, això vol dir que es pot fer servir la postura que es desitgi, sense utilitzar cap mena de suport. Aquesta posició lliure es normalment en Field Target, assegut, formant un postura estable entre els genolls i el cos per subjectar la carabina.

En Field Target Hunting, la postura lliure, tan pot ser estirat a terra o de genolls i sempre s’ha de tocar un testimoni amb el cos o la carabina. El testimoni es un pal situat en el lloc de tir, un arbre o similar.

No obstant algunes d’aquestes dianes poden incrementar-ne la dificultat obligant a una posició forçada de tir, ja sigui de genoll (un genoll a  terra) o dempeus en Field Target o dempeus en Field Target Hunting.

 

La competició

 

Per fer una competició o realitzar una pràctica propera a un recorregut de caça, els tiradors s’agrupen en esquadres, el mínim i més recomanable es de dos tiradors per esquadra.

Aquestes esquadres escometran els carrers per ordre i una per carrer, començant en el numero atorgat segons decisió prèvia (sorteig o jutges) i faran el recorregut sencer. Si han començat al carrer 12, per exemple, quan arribin al 25, tornaran al numero 1 i continuaran fins el 11 i així es completa en recorregut.

En cada esquadra i en cada carrer, primer, un farà de tirador i l’altra comptabilitzarà els encerts i mesurarà el temps amb un cronòmetre i  en acabar el primer tirador intercanvien les funcions.

Nomes es permès un tret per diana, sense opció de repetició o correcció i en un temps limitat.

El temps d’execució per cada carrer, es d’un minut de preparació i un altre per abatre cada diana. Per exemple un carrer de dos dianes, serien tres minuts, un minut per preparació i dos minuts per abatre les dos dianes.

Un cop tots els tiradors de l’esquadre han fet els seus trets, es desplaçaran al següent carrer i així fins completar tot el recorregut.

La puntuació, en Field Target es nomes de encert o error (X o 0) i així es posarà en la tauleta de puntuacions que portarà l’esquadre, juntament amb el cronòmetre. Cada encert es un punt i la suma de tots els carrers serà el total d’aquest tirador.

En Field Target Hunting es te en compte si es toca la silueta o s’abat la diana, així si s’abat la diana son dos punts, si només es toca la silueta es un punt i si no es toca  la silueta de la diana son cero punts. La suma de tots els carrers serà el total de cada tirador.

 

Seguretat

 

En Field Target es te molta cura de respectar les normes, legislatives i de seguretat.

D’aquesta forma i de forma general s’ha asseguren que la zona de tir es lliure de persones i esta ben acotada, que ningun traspassa la línea de tir i que qualsevol incidència es una aturada per a tots els tiradors.

Que el transport de la carabina durant  el recorregut sempre es amb el canó cap a terra o be dintre de la seva funda i mai carregades

I s’eviten les distraccions e interrupcions i en el cas d’haver-hi públic, aquest romandrà per darrera dels tiradors amb una distancia mínima de seguretat.

 

Per que Field Target

 

El Field Target encara que competició es una font de companyerisme i ambient agradable.

Les dificultats de la modalitat. moltes alienes a la practica i tècnica (vent, climatologia,..) fan que els resultats siguin en molts casos font de conversa i aprenentatge. Tant per oferí consell o adquirir experiències.

La facilitat d’us de l’equipament, otorga una bona disposició i accessibilitat per part de tothom.

Si be el Field Target Hunting es mes accessible al no incorporar elements d’alta tecnificació en l’equipament, no hi ha dificultats en l’accés per a qualsevol persona.

 

Coneix el Field Target.

Gaudeix de la natura.

Comparteix amb els companys.

Fes esport.

 

RECORDATORI DE LA LEGISLACIÓ RELACIONADA AMB L’AIRE COMPRIMIT

 

REAL DECRETO 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ARMAS

 

Sección 3.ª Clasificación de las armas reglamentadas

 

Artículo 3.

Se entenderá por armas y armas de fuego reglamentadas, cuya adquisición, tenencia y uso pueden ser autorizados o permitidos con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, los objetos que, teniendo en cuenta sus características, grado de peligrosidad y destino o utilización, se enumeran y clasifican en el presente artículo en las siguientes categorías:

3.ª  categoría:

3. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la energía cinética del proyectil en boca no exceda de 24,2 julios.

4.ª  categoría:

1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

 

Artículo 54.

3. Las armas de la categoría 4. se podrán adquirir y tener en el propio domicilio, sin otro trámite que la declaración de la venta, la clase de armas y los datos de identidad del adquirente al Alcalde del municipio de la residencia de éste y a la Intervención de Armas de la Guardia Civil.

 

 Artículo 105.

1. Para poder llevar y usar las armas de la categoría 4.ª fuera del domicilio habrán de estar documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en todo caso.

Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por los Alcaldes de los municipios en que se encuentren avecindados o residiendo los solicitantes, previa consideración de la conducta y antecedentes de los mismos. Su validez quedará limitada a los respectivos términos municipales.

2. Las armas incluidas en la categoría 4.ª, 2, se pueden documentar en número ilimitado con tarjeta B, cuya validez será permanente. De las comprendidas en la categoría 4.ª, 1, solamente se podrán documentar seis armas con tarjetas A cuya validez será de cinco años.

3. No obstante, la autoridad municipal podrá limitar o reducir, tanto el número de armas que puede poseer cada interesado como el tiempo de validez de las tarjetas, teniendo en cuenta las circunstancias locales y personales que concurran.

4. Los solicitantes de la tarjeta A deberán acreditar haber cumplido catorce años de edad, a cuyo efecto habrán de presentar documento nacional de identidad o documentos equivalentes en vigor.

5. La tarjeta de armas se expedirá en impreso, que confeccionará la Dirección General de la Guardia Civil.

En cada impreso se podrán reseñar hasta seis armas. Cuando se trate de tarjetas B y el número de armas exceda de seis, el interesado podrá ser titular de más de una tarjeta.

6. Del impreso se destinará un ejemplar al interesado; el segundo será remitido por la Alcaldía a la Intervención de Armas.

 

Artículo 149.

2. Las armas solamente podrán ser utilizadas en los polígonos, galerías o campos de tiro y en los campos o espacios idóneos para el ejercicio de la caza, de la pesca o de otras actividades deportivas.

5. Los Alcaldes podrán autorizar, con los condicionamientos pertinentes para garantizar la seguridad, la apertura y funcionamiento de espacios en los que se pueda hacer uso de armas de aire comprimido de la categoría 4.ª

 www.fecaza.com/images/stories/PDF_-_Secciones/COMPETICION/Reglamento%20General%20Field%20Target%20RFEC.pdf<< Tornar