Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · IMPORTANT

MÀXIMA PRECAUCIÓ, DETECTAT UN FOCUS DE PESTA PORCINA AFRICANA EN SENGLARS AL NORD-OEST D'ITÀLIAMàxima precaució, detectat un focus de Pesta Porcina Africana en senglars al nord-oest d'Itàlia

Màxima precaució, detectat un focus de Pesta Porcina Africana en senglars al nord-oest d'Itàlia

Màxima precaució, detectat un focus de Pesta Porcina Africana en senglars al nord-oest d'Itàlia

Màxima precaució, detectat un focus de Pesta Porcina Africana en senglars al nord-oest d'Itàlia

11/01/2022
El passat 7 de gener els Serveis Veterinaris Oficials (SVO) italians van detectar, el virus de la PPA circulant a l'est i centre d'Europa, en mostres recollides d'un cadàver de porc senglar trobat mort al municipi d'Ovada, regió de Piemont a la Província

Aquesta detecció suposa un salt nou a llarga distància del virus cap a l'oest de la UE. A la zona, segons informen les mateixes autoritats italianes, hi ha només un nombre reduït d'explotacions industrials de porcí i algunes explotacions de traspati, per la qual cosa no és una zona d'alta densitat porcina, si bé la densitat de senglars silvestres es considera molt elevada.

 

Les autoritats italianes han adoptat de forma immediata les mesures de control contemplades al Reglament Delegat (UE) 2020/687 de la Comissió, pel qual es desenvolupa el Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes relatives a la prevenció i el control de determinades malalties de la llista a la fauna silvestre. S'han activat el centre nacional i local de crisi i s'ha convocat el grup d'experts per adoptar les mesures adequades per limitar la disseminació de la malaltia i decidir els límits de la zona d'infecció (vegeu el mapa 2).


De forma immediata s'han posat en marxa en aquesta zona mesures com ara la cerca activa de cadàvers de senglars, control de la caça a la zona, visites d'inspecció a les explotacions de porcí i comunicació del risc a tots els sectors implicats, tant a aquesta zona com a la resta del país, amb vista a augmentar el nivell d'alerta a nivell nacional, en particular augmentar la vigilància sobre els animals i la bioseguretat.

 

El focus més proper a Espanya en els darrers anys

 

Per a Espanya suposa un increment de risc per la proximitat més gran del focus, fins ara el més proper a les nostres fronteres, i pel fet que el virus demostra una vegada més la seva capacitat per saltar a llarga distància.

 

Es recorda la importància d'aplicar unes mesures adequades de bioseguretat a les explotacions de porcí, al transport animal, així com en relació als caçadors que viatgin a països afectats o de risc per la presència de la malaltia i que poguessin contribuir, involuntàriament, a l'expansió de la malaltia en tornar al nostre país.

 

Reforçar les mesures de prevenció i vigilància passiva

 

De la mateixa manera, es recorda la gran importància de garantir el bon funcionament dels sistemes de vigilància passiva per detectar primerencament la malaltia davant una hipotètica entrada a Espanya, per a això és vital que es comuniqui als Serveis Veterinaris Oficials qualsevol indici de la malaltia que pogués aparèixer als nostres animals, tant a les explotacions i mitjans de transport d'animals, com al medi natural als senglars silvestres.

 

La col·laboració dels caçadors bàsica per a la prevenció i vigilància passiva

 

Ara, més que mai, cal el màxim compromís per part dels caçadors i caçadores de Catalunya ja que el porc senglar per les seves característiques i gran mobilitat juga un paper clau en el manteniment i propagació de la malaltia a les zones infectades i en dificulta el control i eradicació.

 

La Peste Porcina Africana és una malaltia infecciosa que afecta tant el porc domèstic com el porc senglar, però que no afecta les persones. La malaltia es transmet per contacte entre els animals malalts i per la ingesta de restes daltres animals morts, carn o restes daliments que continguin el virus.

 

Si en el transcurs de les vostres jornades de caça detecteu un animal sospitòs d'estar afectat per alguna patologia, d'acord amb els protocols establerts, amb l'objectiu que a l'animal mort o amb alguna afectació se li pugui realitzar un estudi anatomopatològic per part del Servei d'Ecopatologia de la Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona cal trucar als Agents Rurals al telèfon 93 561 70 00 i ells s'encarregaran de posar en marxa tot el protocol i contactar, si escau, amb el SEFaS (Telèfon de contacte 93 581 19 23)

 

Més informació relacionada amb la malaltia, inclosos els signes característics, es pot trobar seguint aquest enllaç   (Informació elaborada pel MAPA)

 

  • Cal recordar que a Catalunya, si es troba un senglar sospitòs de patir algun tipus de malaltia, com ja hem indicat anteriorment cal posar-se en contacte amb el cos d'Agents Rurals trucant al telèfon  93 561 70 00 

 


 

 

Máxima precaución, detectado un foco de Pesta Porcina Africana en jabalís al noroeste de Italia

 

El pasado 7 de enero los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) italianos detectaron, el virus de la PPA circulando en el este y centro de Europa, en muestras recogidas de un cadáver de jabalí hallado muerto en el municipio de Ovada, región de Piamonte en la Provincia de Alejandría, situada en la zona noroeste del país.

 

Esta detección supone un nuevo salto a larga distancia del virus hacia el oeste de la UE. En la zona, según informan las propias autoridades italianas, existe sólo un número reducido de explotaciones industriales de porcino y algunas explotaciones de traspatio, por lo que no es una zona de alta densidad porcina, si bien la densidad de jabalíes silvestres se considera muy elevada.

 

Las autoridades italianas han adoptado de forma inmediata las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se desarrolla el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista en la fauna silvestre. Se han activado el centro nacional y local de crisis y se ha convocado al grupo de expertos para adoptar las medidas adecuadas para limitar la diseminación de la enfermedad y decidir los límites de la zona de infección (ver mapa 2).

 

 

De forma inmediata se han puesto en marcha en dicha zona medidas tales como la búsqueda activa de cadáveres de jabalíes, control de la caza en la zona, visitas de inspección a las explotaciones de porcino y comunicación del riesgo a todos los sectores implicados, tanto en esta zona como en el resto del país, de cara a aumentar el nivel de alerta a nivel nacional, en particular aumentar la vigilancia sobre los animales y la bioseguridad.

 

El foco más cercano a España en los últimos años

 

Para España supone un incremento de riesgo por la mayor cercanía del foco, hasta ahora el más cercano a nuestras fronteras, y por el hecho de que el virus demuestra una vez más su capacidad para saltar a larga distancia.

 

Se recuerda la importancia de aplicar unas adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones de porcino, en el transporte animal, así como en relación a los cazadores que viajen a países afectados o de riesgo por la presencia de la enfermedad y que pudieran contribuir, involuntariamente, a la expansión de la enfermedad al regresar a nuestro país.

 

Reforzar la medidas de prevención y vigilancia pasiva

 

De igual forma, se recuerda la gran importancia de garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de vigilancia pasiva para detectar tempranamente la enfermedad ante una hipotética entrada en España, para lo que es vital que se comunique a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier indicio de la enfermedad que pudiera aparecer en nuestros animales, tanto en las explotaciones y medios de transporte de animales, como en el medio natural en los jabalíes silvestres.

 

La colaboración de los cazadores básica para la prevención y vigilancia pasiva

 

Ahora, más que nunca, es necesario el máximo compromiso por parte de los cazadores y cazadoras de Cataluña ya que el jabalí por sus características y gran movilidad juega un papel clave en el mantenimiento y propagación de la enfermedad en las zonas infectadas y dificulta su control y erradicación.

 

La Peste Porcina Africana es una enfermedad infecciosa que afecta tanto al cerdo doméstico como al jabalí, pero que no afecta a las personas. La enfermedad se transmite por contacto entre los animales enfermos y por la ingesta de restos de otros animales muertos, carne o restos de alimentos que contengan el virus.

 

Si en el transcurso de vuestras jornadas de caza detectáis un animal sospecho de estar afectado por alguna patologia, de acuerdo con los protocolos establecidos, con el objetivo de que al animal muerto o con alguna afectación se  le pueda realizar un estudio anatomopatológico por parte del Servicio de Ecopatología de la Fauna Salvaje de la Universidad Autónoma de Barcelona es necesario llamar a los Agentes Rurales al teléfono 93 561 70 00 y ellos se encargarán de poner en marcha todo el protocolo y contactar, si procede, con el SEFaS (Teléfono de contacto 93 581 19 23)

Para acceder a información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de jabalíes muertos en el campo se puede consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la PPA:

 

  • En el caso de encontrar un jabalí sospechoso de padecer algún tipo de enfermad hay que ponerse en contacto con el cuerpo de Agents Rurals  93 561 70 00 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar