Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

PRINCIPI D’ACORD ENTRE EL DACC I LA FCC PER ACABAR AMB L’ATURADA CINEGÈTICAPrincipi d’acord entre el DACC i la FCC per acabar amb l’aturada cinegètica

08/09/2022
La reunió extraordinària del Consell de Caça, duta a terme aquesta tarda a petició de la FCC, ha servit per acostar postures entre les parts implicades i arribar a tot un seguit d’acords, entre altres, la modificació del punt 8.3 de la Resolució de Vedes

La reunió extraordinària del Consell de Caça, duta a terme aquesta tarda a petició de la Federació Catalana de Caça, ha servit per acostar postures entre les parts implicades i arribar a tot un seguit d’acords, entre altres, la modificació del punt 8.3 de la Resolució de Vedes, que facilitaran la represa de l’activitat cinegètica, pel que fa a la temporada de Caça Major; tot i que, en aquest punt, l´última paraula la tindran les diferents societats de caçadors i colles senglaneres de Catalunya.

 

En el decurs d’aquesta reunió, celebrada amb caràcter d’urgència, del Consell de Caça (òrgan consultiu adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en què estan representats els sectors, entitats i departaments de la Generalitat implicats en la gestió cinegètica a Catalunya, com la Federació Catalana de Caça) els representats del DACC han comunicat tot un seguit de mesures, com la modificació del punt 8.3 de la Resolució de Vedes i l’aplicació d’un règim sancionador per a les persones que irrompin a les batudes, entre altres, que ajudaran a facilitar la represa de l’activitat cinegètica, pel que fa la temporada de caça major.

En aquest sentit, un dels aspectes més destacables de la reunió ha estat la presentació per part del DACC d’una modificació substancial del punt 8.3 de la Resolució de Vedes, que elimina els principals punts de conflicte amb el col·lectiu de caçadors/es motiu, principal, d’aquesta aturada cinegètica.

 

Proposta modificació 8.3

8.3 La persona o entitat titular de l'aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, d'acord amb el pla tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima previsió possible, i en tot cas abans del seu inici, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pels mitjans telemàtics que aquest Departament habiliti, les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l'horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda previst inicialment.

 

Cal destacar que l’aplicació del present article s’estableix en les zones i els períodes que seguidament es descriuen, excloent d’aquesta obligació, tal i com es reclamava per part de la FCC, les àrees privades de caça.

Espais d’aplicació

1.- A les Reserves Nacionals de Caça i les zones de caça controlada: Des de l’entrada en vigor d’aquesta resolució al 26 de març de 2023.

2.- Als Espais Naturals Protegits llistats en l’annex 1: De l’1 de desembre de 2022 al 26 de març de 2023.

D’altra banda, s’estableix de manera específica al punt 8.4 de la Resolució de Vedes la prohibició de perjudicar l’acció de caça de manera intencionada. En aquest sentit, també està previst aplicar un règim sancionador, que pot arribar a multes de fins a 1.000 €, tal i com es demanava des del sector cinegètic.

 

8.4 Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça de manera intencionada, quan de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. Aquesta conducta es sancionarà d’acord amb l’article 33.17 del Decret 506/1971, de 25 de març, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei de Caça. En aquest cas, la persona designada cap de colla podrà sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l'autoritat per donar una resposta apropiada al requeriment, els/les quals actuaran segons les circumstàncies específiques del cas.

 

En el decurs d’aquesta trobada d’urgència s’ha arribat a tot un seguit d’acords entre els quals destaquen la creaciód’un grup de treball i seguiment per garantir que la comunicació de batudes sigui fàcil, ràpida i eficaç, del qual formarà part la Federació Catalana de Caça.

Cal destacar també la creació per part del DACC d’una campanya de comunicació específica, consensuada amb la FCC, adreçada a destacar la importància de la caça i del treball dels caçadors i caçadores de Catalunya com a gestors/es del medi natural i la fauna salvatge. La posada en marxa d’aquesta campanya informativa està prevista per abans de finalitzar l’any.

D’altra banda, s’ha acordat iniciar el tràmit de modificació del Decret de Carn de Caça abans del 31 de desembre de 2022, amb la voluntat que sigui efectiu a partir de la temporada 2023-2024.

Així mateix, s’ha acordat garantir la postura de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals en relació a la modificació de la normativa que aplica als nuclis zoològics en la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, que acompanya la Llei de Pressupostos.

 

També es va acordar que l’Ordre de Control de Predadors, pendent de publicació des de fa vuit anys, sigui aprovada a finals de setembre de 2022.

Finalment, s’ha consensuat la creació d’un grup de seguiment pel compliment dels acords establerts i aquells temes que es considerin oportuns, com ara la Llei de Protecció dels Animals, autorització d’afectacions amb via pública i l’aplicació de la comunicació de batudes.

 


 

Principio de acuerdo entre el DACC y la FCC para acabar con el paron cinegético

 

La reunión extraordinaria del Consejo de Caza, llevada a cabo esta tarde a petición de la Federación Catalana de Caza, ha servido para acercar posturas entre las partes implicadas y llegar a una serie de acuerdos, entre otros, la modificación del punto 8.3 de la Resolución de Vedas, que facilitarán la reanudación de la actividad cinegética, en lo que se refiere a la temporada de Caza Mayor; aunque, en este punto, la última palabra la tendrán las diferentes sociedades de cazadores y cuadrillas jabalineras de Cataluña.

 

En el transcurso de esta reunión, celebrada con carácter de urgencia, del Consejo de Caza (órgano consultivo adscrito al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural en el que están representados los sectores, entidades y departamentos de la Generalitat implicados en la gestión cinegética en Cataluña, como la Federación Catalana de Caza) los representantes del DACC han comunicado una serie de medidas, como la modificación del punto 8.3 de la Resolución de Vedas y la aplicación de un régimen sancionador para las personas que irrumpan a las redadas, entre otras, que ayudarán a facilitar la reanudación de la actividad cinegética, en lo que se refiere a la temporada de caza mayor.

 

En este sentido, uno de los aspectos más destacables de la reunión ha sido la presentación por parte del DACC de una modificación sustancial del punto 8.3 de la Resolución de Vedas, que elimina los principales puntos de conflicto con el colectivo de cazadores/as motivo, principal, de este paro cinegético.

 

Propuesta modificación 8.3

 

8.3 La persona o entidad titular del aprovechamiento cinegético o la persona en quien delegue, de acuerdo con el plan técnico de gestión cinegética vigente, comunicará con la máxima previsión posible, y en todo caso antes de su inicio, al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, por los medios telemáticos que este Departamento habilite, las batidas de caza mayor previstas durante la temporada hábil de caza, indicando la matrícula del terreno cinegético, la fecha, el horario previsto, el municipio y la ubicación o paraje de la redada previsto inicialmente.

 

Cabe destacar que la aplicación del presente artículo se establece en las zonas y períodos que seguidamente se describen, excluyendo de esta obligación, tal y como se reclamaba por parte de la FCC, las áreas privadas de caza.

 

Espacios de aplicación

 

1.- En las Reservas Nacionales de Caza y las zonas de caza controlada: Desde la entrada en vigor de esta resolución al 26 de marzo de 2023.

 

2.- En los Espacios Naturales Protegidos listados en el anexo 1: Del 1 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.

 

Por otra parte, se establece de forma específica en el punto 8.4 de la Resolución de Vedas la prohibición de perjudicar la acción de caza de forma intencionada. En este sentido, también está previsto aplicar un régimen sancionador, que puede llegar a multas de hasta 1.000 €, tal y como se pedía desde el sector cinegético.

 

8.4 Queda prohibido perjudicar el normal funcionamiento de la acción de caza de forma intencionada, cuando de forma expresa y manifiesta se busque entorpecerla. Esta conducta se sancionará con arreglo al artículo 33.17 del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza. En este caso, la persona designada jefe de grupo podrá solicitar la intervención de los/las agentes de la autoridad para dar una respuesta apropiada al requerimiento, los cuales actuarán según las circunstancias específicas del caso.

 

En el transcurso de estea reunión de urgencia se ha llegado a toda una serie de acuerdos entre los que destacan la creación de un grupo de trabajo y seguimiento para garantizar que la comunicación de batidas sea fácil, rápida y eficaz, del que formará parte la Federación Catalana de Caza.

 

Cabe destacar también la creación por parte del DACC de una campaña de comunicación específica, consensuada con la FCC, dirigida a destacar la importancia de la caza y del trabajo de los cazadores y cazadoras de Cataluña como gestores del medio natural y la fauna salvaje. La puesta en marcha de esta campaña informativa está prevista para antes de la finalización del año.

 

Por otra parte, se ha acordado iniciar el trámite de modificación del Decreto de Carne de Caza antes del 31 de diciembre de 2022, con la voluntad de que sea efectivo a partir de la temporada 2023-2024.

 

Asimismo, se ha acordado garantizar la postura de la Dirección General de Ecosistemas Forestales en relación con la modificación de la normativa que aplica a los núcleos zoológicos en la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, que acompaña a la Ley de Presupuestos.

 

También se acuerda que la Orden de Control de Predadores, pendiente de publicación desde hace ocho años, sea aprobada a finales de septiembre de 2022.

 

Por último, se ha consensuado la creación de un grupo de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos establecidos y aquellos temas que se consideren oportunos, como la Ley de Protección de los Animales, autorización de afectaciones con vía pública y la aplicación de la comunicación de batidas.

 

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar