Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

PROP DE 200 SOCIETATS DE CAÇADORS DE CATALUNYA REBRAN MÉS DE 600.000 ₌ EN COMPENSACIÓ PER LA CAPTURA DE PORCS SENGLARSProp de 200 Societats de Caçadors de Catalunya rebran més de 600.000 € en compensació per la captura de porcs senglars

Prop de 200 Societats de Caçadors de Catalunya rebran més de 600.000 € en compensació per la captura de porcs senglars

29/03/2023
Uns ajuts corresponents a la Resolució ACC/2345/2022, de 19 de juliol, fruit de les gestions dutes a terme per part de la Federació Catalana de Caça davant la Generalitat per posar en valor el treball i compromís de país dels caçadors/es.

La Generalitat va publicar ahir la resolució provisional de la concessió d’ajuts per a les Societats de Caçadors catalanes per la captura de porcs senglar que pujaran uns 640.000 €. Uns ajuts corresponents a la Resolució ACC/2345/2022, de 19 de juliol, fruit de la pressió i les gestions dutes a terme per part de la Federació Catalana de Caça davant la Generalitat per posar en valor el treball i compromís de país dels caçadors i caçadores de Catalunya a l'hora de reduir la superpoblació de porc senglar i la necessitat de que aquest esforç es vegi recompensat econòmicament.

 

Ahir es va publicar a l’e-Tauler la proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts de les línies 1.1 i 2.1 corresponents a la Resolució ACC/2345/2022, de 19 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts, per a l’any 2023 (corresponents a la temporada 2021-22) destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir la seva densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i per promoure l’aprofitament de la carn procedent de les peces capturades a fi d’introduir-la en el circuit de comercialització mitjançant el seu transport i recepció als punts logístics de carn de caça (PLCC) i/o establiments de manipulació de carn de caça (EMCC)

 

Les societat beneficiàries d’aquests ajuts han abatut més de 50.000 porcs senglars

 

D’acord amb aquesta publicació, vora de 200 Societats de Caçadors de Catalunya veuran, parcialment, recompensat el seu esforç (caçar un senglar a Catalunya té un cost estimat de més de 1.300 € per als caçadors) i compromís amb el control poblacional del senglar, que tant de mal provoca al conjunt del pais –danys a l’agricultura, seguretat vial, enfermetats-, amb aquestes línies d’ajuts atorgades pel DACC arran de les reiterades accions de la Federació  Catalana de Caça sol·licitant una compensació i reconeixement per al col·lectiu caçador de Catalunya per la seva tasca i col·laboració en la significativa reducció de la densitat de senglars, que ha suposat la captura per part de les SC beneficiades per les ajudes de 53.000 exemplars.

 

Des de la FCC s’insta al conjunt de Societats de Catalunya que fan batudes de senglar a sol·licitar aquests ajuts (sis societats han superat els 10.000 euros). La partida pressupostada per aquesta primera línia d’ajuts era de 1.150.000 €;  amb la qual cosa queden per executar més de 400.000 €.    En aquest sentit, la Federació Catalana de Caça es posa al servei de les diferents SC del conjunt del pais per ajudar-los en la seva tramitació o, en el cas de tenir un expedient denegat, assessorar-los per resoldre, sí és possible,  les incidències.

 

Noves ajudes per a les societats que actuen per l'emergència cinegètica a Lleida i Girona

 

D’altra banda, la Federació Catalana de Caça avança que en breu s’anunciarà una nova línia d’ajuts per a les Societats de Caçadors/es que actuïn per l’emergència cinegètica declarada en diferents zones de Lleida i Girona. Uns ajuts derivats també de les gestions realitzades per l’ens federatiu davant la Generalitat posant en valor la tasca feta per part dels caçadors/es en el control poblacional de diferents espècies cinegètiques, que implica, a més de l’esforç personal i humà uns grans costos econòmics. La Federació Catalana de Caça calcula en prop d’un milió d’euros el cost que suposarà per als caçadors/es participar en aquesta emergència cinegètica.

 


 

Cerca de 200 Sociedades de Cazadores de Cataluña recibirán más de 600.000 € en compensación por la captura de jabalíes

 

La Generalitat publicó ayer la resolución provisional de la concesión de ayudas para las Sociedades de Cazadores de Cataluña por la captura de jabalíes que ascenderán a unos 640.000 €. Unas ayudas correspondientes a la Resolución ACC/2345/2022, de 19 de julio, que son fruto de la presión y las gestiones llevadas a cabo por la Federación Catalana de Caza ante la Generalitat para poner en valor el trabajo y compromiso de país de los cazadores/as de Cataluña a la hora de reducir la superpoblación de jabalí y la necesidad de que este esfuerzo se vea recompensado económicamente.

 

Ayer se hizo pública al e-Tauler la Propuesta de resolución provisional de concesión de las ayudas de las líneas 1.1 y 2.1 correspondientes a la Resolución ACC/2345/2022, de 19 de julio, por la que se convocan los ayudas, para el año 2023 (correspondientes a la temporada 2021-22) destinadas a fomentar las capturas de jabalí para disminuir su densidad en el medio y contribuir a la prevención y lucha contra las patologías del jabalí que pueden afectar a las especies ganaderas y para promover el aprovechamiento de la carne procedente de las piezas capturadas a fin de introducirla en el circuito de comercialización mediante su transporte y recepción en los puntos logísticos de carne de caza (PLCC) y/o establecimientos de manipulación de carne de caza (EMCC).

 

Las sociedades beneficiarias de estas ayudas han abatido más de 50.000 jabalíes

 

De acuerdo a la publicación, cerca de 200 Sociedades de Cazadores catalanas verán, parcialmente, recompensado su esfuerzo (cazar un jabalí en Cataluña tiene un costo estimado para el cazador de 1.300 €) y compromiso con el control de poblacional del jabalí, que tantos problemas provoca  –daños al agricultura, seguridad vial, enfermedades-, con estas líneas de ayudas otorgadas por el DACC, a raíz de las reiteradas acciones de la Federación Catalana de Caza solicitando una compensación y reconocimiento para el colectivo cazadores por su gran trabajo y colaboración en la significativa reducción de la densidad de jabalíes, que ha supuesto la captura por parte de las SC beneficiadas por las ayudas de 53.000 ejemplares.

 

Desde la FCC se insta a las sociedades de Cataluña que realizan batidas de jabalí a solicitar estas ayudas (seis sociedades han superado los 10.000 euros). La partida presupuestada para esta primera línea de ayudas era de 1.150.000 €; con lo que quedan por ejecutar más de 400.000 €. En este sentido, la Federación Catalana de Caza se pone al servicio de las sociedades de cazadores catalanas para ayudarles en su tramitación o bien, en el caso de tener un expediente denegado, asesorarles para resolver, sí es posible, las incidencias.

 

Nuevas ayudas para sociedades que actuen por la emergencia cinegética en Lleida y Girona

 

Por otra parte, la Federación Catalana de Caza avanza que en breve se anunciará una nueva línea de ayudas para las Sociedades de Cazadores que actúen por la emergencia cinegética declarada en diferentes zonas de Lleida y Girona. Unas ayudas que también vienen derivadas de las gestiones realizadas por el ente federativo ante la Generalitat para poner en valor la labor del colectivo en el control poblacional de diferentes especies cinegéticas, que supone, además del esfuerzo personal, unos grandes costes económicos. La Federación Catalana de Caza estima en cerca de un millón de euros el coste que supondrá para los cazadores/as participar en esta emergencia cinegética.

 


ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar