Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia · 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUTS DE LA GENERALITAT PER LA CAÇA DE SENGLARSProposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

Proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de la Generalitat per la caça de senglars

20/11/2023
La Generalitat de Catalunya ha publicat amb la concesió dels ajuts que es relaciona en el document annex per un import total de 630.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària AG07D/482000100/5510/2022 dels pressupostos del Departament d’Acció Climàtic

Identificació de l’Expedient

 

Expedients corresponents a sol·licituds d’ajuts presentades a l’empara de la Resolució

 

ACC/2357/2023, de 27 de juny, per la qual es convoquen els ajuts, per a l’any 2023, destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir la seva densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i per promoure l’aprofitament de la carn procedent de les peces capturades a fi d’introduir-les en el circuit de comercialització, mitjançant el seu transport i recepció als punts logístics de carn de caça (PLCC) i/o establiments de manipulació de carn de caça (EMCC) (ref. BDNS 705735).

 

 

Antecedents de fet

  • En data 18 de juliol de 2022, es va publicar al DOGC número 8711, ORDRE ACC/172/2022, de 13 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afecta les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció d ela carn en el circuit de comercialització, modificada per l’Ordre ACC/231/2022, de 20 d’octubre. (en endavant l’Ordre ACC/172/2022, de 13 de juliol).

 

  • En data 3 de juliol de 2023, es va publicar al DOGC número 8949, la resolució ACC/2357/2023, de 27 de juny, per la qual es convoquen els ajuts, per a l’any 2023, destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir la seva densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies capturades a fi d’introduir-la en el circuit de comercialització, mitjançant el seu transport i recepció als punts logístics de carn de caça (PLCC) i/o establiments de manipulació de carn de caça (EMCC) (en endavant, la Resolució ACC/2357/2023, de 27 de juny).

 

  •  El 8 i 21 de setembre de 2023 es va publicar a l’e-Tauler el requeriment de documentació de les línies 1.1, 2.1 i 2.2 en què es va detectar errors esmenables.

 

  • El 6 d’octubre de 2023, d’acord amb l’apartat 11 de l’Ordre ACC/172/2022, de 13 de juliol, es va publicar la Resolució d’inadmissió i desistiment. El 12 d’octubre es va presentar un recurs d’alçada per part de l’Associació promotora de fires de caça del Penedès amb número d’expedient ARP344/23/000008 contra la Resolució d’inadmissió i desistiment respecte l’Annex 2 Línia 1.1.

 

  • En data 17 d’octubre de 2023 la Comissió de Valoració va emetre informe, el qual atès que l’import dels expedients auxiliables (1.128.325,00 euros) és superior a l’import màxim previst a la convocatòria (1.057.000,00 euros), proposa un prorrateig del 93,24% pels expedients de la Línia 1.1, del 96,13% pels de la Línia 2.1 i un 93,60% pels de la Línia 2.2.

 

  • En data 20 d’octubre es va publicar la Proposta provisional d’atorgament. El 23 d’octubre l’Associació Esportiva de caça de Calonge amb número d’expedient ARP344/23/000091 i en data 27 d’octubre la Societat de caçadors de Sant Miquel de Campmajor amb número d’expedient ARP344/23/000223 van presentar al·legacions contra la Proposta provisional d’atorgament respecte l’Annex 1 Línia 1.1.

 

  • En data 7 de novembre la Societat de caçadors “LES MERLES” amb número d’expedient ARP344/23/000177 va presentar un recurs d’alçada contra la Resolució d’inadmissió i desistiment respecte l’Annex 2 Línia 1.1. Sent la interposició del recurs fora de termini, pel que s’ha inadmès.

 

  • En data 17 de novembre de 2023 la Comissió de Valoració emet informe un cop acceptades les al·legacions interposades contra la Proposta provisional d’atorgament i el recurs d’alçada interposat contra la Resolució d’inadmissió i desistiment. Pel que fa aquest informe emès per la CCVV és proposar un prorrateig del 92,15% pels expedients de la Línia 1.1, atès que l’import dels expedients auxiliables de la línia 1.1 (685.840,00 euros) és superior a l’import màxim previst a la convocatòria (632.000,00 euros). 

 

  • Tenint en compte l’aplicació dels barems i les quanties establertes a la Resolució de la convocatòria, procedeixen a ser incorporats en aquesta Proposta provisional

 

Proposo

Atorgar els ajuts que es relaciona en l’annex adjunt per un import total de 630.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària AG07D/482000100/5510/2022 dels pressupostos del Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural per a l’any 2023.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa saber a les persones (entitats que figuren a l’annex que disposen d’un termini de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta notificació al tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per formular al·legacions i presentar la documentació que considereu convenient en relació amb el contingut d’aquesta proposta davant de l’òrgan instructor. Les al·legacions i la documentació les podeu presentar davant de l’òrgan instructor. Les al·legacions i la documentació les podeu presentar de forma telemàtica a la seu electrònica identificant el número d’expedient i l’òrgan instructor (http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica).

En cas de no fer-ho, s’atendrà que desisteixen de la seva petició, d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiquesProposta de Resolució Ajuts Senglar

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar