Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · OCELLAIRES

EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ACLAREIX EN UNA CARTA EL MARC LEGAL ACTUAL EN RELACIÓ A LA TINENÇA D´OCELLS FRINGÍL·LIDSEl Departament de Territori i Sostenibilitat aclareix en una carta el marc legal actual en relació a la tinença d´ocells fringíl·lids

17/12/2018
Aquesta carta vol contrarestar la proliferació d´informacions confuses, errònies i/o les pràctiques il·legals

Benvolgut/da president/a,
 
Darrerament, s’han donat informacions confuses i força incorrectes en relació a la tinença d’ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passerell i cadernera) i creiem que cal aclarir quin és el marc legal actual que regula aquesta qüestió. Us prego que feu difusió d’aquest escrit entre els vostres associats.
 
Pel que fa als que publiquen i difonen per Internet informacions falses, contràries al que aquí s’explica, la Generalitat haurà d’emprendre les accions legals oportunes.
 
La normativa vigent:
 
La normativa europea, estatal i autonòmica vigents que regulen la protecció de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passerell i cadernera) són la Directiva 2009/147/CE del parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, el Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i el Decret 139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’estableix el règim temporal per al període 2014-2018 de les autoritzacions excepcionals per a la captura en viu i tinença d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de concursos de cant.
 
El procediment d’infracció obert per la Comissió Europea i les seves conseqüències:
 
L’abril del 2016, la Direcció general de Medi Ambient de la Comissió Europea va iniciar un procediment d’infracció contra l’Estat espanyol i el conjunt de comunitats autònomes, inclosa Catalunya, entenent que no queda acreditat que l’atorgament de les autoritzacions per a la captura de fringíl·lids a totes les Comunitats Autònomes que la practiquen respectin el regim estricte i excepcional de l’article 9.1c de la Directiva Aus 2009/147/CE.
 
A l’espera de la resolució del procediment d’infracció de la Comissió Europea, com a mesura cautelar, ni el 2016, ni el 2017, ni el 2018 no s’han concedit autoritzacions excepcionals per capturar exemplars d’ocells fringíl·lids.
 
El 25 de juny de 2018, mitjançant dictamen motivat, la Secretaria General de la Comissió Europea dins del procediment d’infracció núm. 2016/4028 contra l’Estat espanyol per incomplir la Directiva 2009/147/CE en la captura d’ocells fringíl·lids per a concursos de cant, dona per bona la posició de la Generalitat i exclou Catalunya del procediment El Dictamen conclou que la cria en captivitat de fringíl·lids és una alternativa tècnicament viable i que el contrari no s’ha pogut acreditar amb una base científica sòlida. La Comissió Europea considera que Espanya “no està posant un veritable esforç” en garantir la viabilitat de la cria en captivitat d’aquests ocells, i utilitza el període transitori concedit per Europa per mantenir la pràctica recreativa tradicional de captura, en comptes d’establir un programa ambiciós de cria en captivitat.
 
Finalment, recorda que les quotes màximes de captures fixades per al període 2012-2018 no es basen en recomanacions científiques i no han tingut en compte la població captiva existent. La població de fringíl·lids en captivitat a l’Estat arribava als prop de 322.032 exemplars el 2015, nombre que Europa considera suficient per garantir la sostenibilitat de la cria en captivitat.
 

Situació actual per a la tinença, cria en captivitat i exhibició pública d’ocells fringíl·lids mentre no s’aprovi una nova regulació:

 
1. Per garantir i acreditar la tinença legal de caderneres (Carduelis carduelis), passerells (Carduelis cannabina), pinsans (Fringila coelebs) i verdums (Carduelis chloris), els posseïdors han de conservar les autoritzacions excepcionals de captura dels anys 2009, 2011, 2014 i 2015, tenir els exemplars anellats amb anelles oficials de la Generalitat de Catalunya o bé acreditar documentalment la legal procedència dels esmentats exemplars cas que provinguin d’altres CCAA o bé d’altres països de la UE.
 
 
2. Únicament acredita la tinença legal l’anellament mitjançant anelles obertes o tancades oficials facilitades per la Generalitat de Catalunya, o bé que els exemplars estiguin anellats i s’acrediti documentalment la legal procedència en cas que provinguin d’altres CCAA o bé d’altres països de la UE. En conseqüència, aquells exemplars que estiguin anellats amb altre tipus d’anelles (tant obertes com tancades), tenen la consideració d’il·legals. En cas d’inspecció per part de les autoritats competents, els exemplars respecte dels quals no es pugui acreditar la tinença legal per trobar-se incorrectament anellats poden ésser decomissats i es procedirà a incoar el corresponent expedient sancionador a l’ocellaire posseïdor per infracció de la normativa vigent.
 
 
3. Els exemplars mascles adults que estiguin en possessió d’ocellaires que disposin de les autoritzacions excepcionals de l’any 2009, es consideren de legal procedència i tinença. Tanmateix, no es poden exhibir públicament en concursos de cant ocells fringíl·lids si no estan anellats amb anelles oficials de la Generalitat de Catalunya.
 
 
4. Mentre no s’aprovi la nova normativa reguladora del règim dels ocells fringíl·lids, el Servei de Fauna i Flora de la Subdirecció general de Biodiversitat i Medi Natural d’aquesta Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, seguirà subministrant de forma gratuïta anelles oficials tancades a instància de sol·licitants (ocellaires) que acreditin la tinença de progenitors de procedència legal per criar en captivitat. Altres anelles tancades no són vàlides ni legals.
 
 

5. Es manté la prohibició d’hibridar exemplars d’aquestes espècies d’ocells durant el procés de cria en captivitat.

 
 
6. Es manté la prohibició de cessió, comercialització i donació d’exemplars. Només es permet l’intercanvi d’ocells nascuts en captivitat entre persones autoritzades amb l’objectiu de prevenir els efectes de la consanguinitat durant la cria en captivitat.
 
 
Atentament,
 
 
Ferran Miralles Sabadell
 

Director general de Polítiques Ambientals i Medi NaturalCarta del Departament de Territori i Sostenibilitat
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar