Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA ES SUMA A LA CAMPANYA INICIADA PER LA FEDERACIÓ ANDALUSA DE CAÇA; A LES MUNICIPALS #LACAÇATAMBÉVOTALa Federació Catalana de Caça es suma a la campanya iniciada per la Federació Andalusa de Caça; A les municipals #LaCaçaTambéVota

22/03/2019
La FCC presentarà un moció de recolzament a la caça i als ocellaires a tots els municipis catalans per portar les dos activitats al centre del debat polític i poder escoltar la posició dels partits a nivell local

La campanya #LaCaçaTambéVota #LaCazaTambiénVota, ha estat ideada per la Federació Andalusa de Caça, a qui aprofitem per felicitar molt sincerament per la iniciativa així com agrair-los la seva predisposició a col·laborar amb nosaltres per tal de poder-ho aplicar també a Catalunya.

 

Amb aquesta campanya, l’objectiu és traslladar la caça i l’activitat ocellaire al debat polític dels plens municipals i que els polítics i partits locals prenguin partit envers aquestes activitats. D’aquesta manera, es posarà en coneixement dels/de les caçadors/es i ocellaires quina és la posició que prenen els partits del seu municipi de cara a les Eleccions Municipals del proper diumenge 26 de maig.

 

Prenent l’exemple de l’escrit de la Federació Andalusa de Caça, s’ha elaborat una moció de suport a les nostres activitats, en la qual posem de manifest la seva importància social, econòmica i mediambiental. Aquest escrit es presentarà seguint els canals pertinents des de la Federació Catalana de Caça i/o des de les mateixes societats i posteriorment, caldrà la màxima implicació de les societats de cada municipi, per fer-ne difusió entre els/les seus/seves polítics/polítiques, alcalde/alcaldessa i representants, per tal que ho presentin al ple per debatre i aprovar o rebutjar la moció, aportant els arguments que considerin en cada cas. 

 

Per portar a terme aquesta campanya caldrà comptar amb la col·laboració de les Societats de Caça i Ocellaires que han de demostrar una vegada més, la seva implicació amb el seu municipi.

 

A mesura que es coneguin els resultats de les mocions presentades, siguin aprovades o rebutjades, s’anirà registrant a la Federació Catalana de Caça i l’objectiu serà fer públics els resultats i tota la informació relacionada per tal que tothom ho pugui consultar.

 

Aquesta és una campanya ambiciosa que dependrà molt de la implicació i la feina de les nostres societats i per elles serà tot el protagonisme de la campanya. Volem que funcioni per escoltar les opinions reals i argumentades de la gent del territori, deixant de banda el discurs imperant als grans mitjans de comunicació.    

 

Com participar a #LaCaçaTambéVota?    

      

Les Societats que vulguin participar i implicar-se amb aquesta campanya caldrà que ho notifiquin, en funció del seu territori, a:

 

Terres de l’Ebre; info@fccterresebre.cat o 977 07 11 85

Lleida; Jaume Teixidó jaumeteixidocami@gmail.com o 626.817.739

Girona; Josep Blanquera josepblanquera@fedcagir.cat o 611.428.256  

Barcelona; info@fedecazabarcelona.com o 93 268 23 07

Tarragona; Jose Pérez fcct@fcctarragona.cat

 

Si el vostre ajuntament permet que s’entri l’escrit en paper al Registre, com es feia tradicionalment, la mateixa societat se’n pot encarregar. Si aquest és el cas, caldrà que us retornin una còpia segellada quan entreu el document.

 

També caldrà que aviseu al contacte corresponent del vostre territori i envieu escanejada la còpia segellada conforme s’ha presentat la moció. D’aquesta manera portarem registre de les mocions presentades.  

 

Si no us deixen presentar-ho en paper i us demanen que ho feu electrònicament, aviseu als contactes que us hem facilitat i la Federació Catalana de Caça farà el tràmit i us avisarem quan s’hagi entrat.

 

Un cop presentat, heu de procurar que algun partit polític ho porti al ple perquè es faci el debat i prenguin una decisió sobre l’aprovació o el rebuig de la moció. També haureu d’estar pendents de quan ho discutiran i de la resolució que en surti per informar-ne al contacte corresponent del vostre territori.

 

Només amb una comunicació fluida podrem portar un registre de totes les mocions presentades i el resultat final dels debats.   

 

 


 

 

La Federación Catalana de Caza se suma a la campaña iniciada por la Federación Andaluza de Caza; En las municipales #LaCazaTambiénVota

 

La FCC presentara una moción de apoyo a la caza y a los ocellaires en todos los municipios catalanes para llevar las dos actividades al centro del debate político y poder escuchar la posición de los partidos a nivel local

 

La campaña #LaCaçaTambéVota #LaCazaTambiénVota, ha sido ideada por la Federación Andaluza de Caza, a quién aprovechamos para felicitar muy sinceramente por la iniciativa así como agradecerles su predisposición a colaborar con nosotros para poder aplicarlo también en Cataluña.

 

Con esta campaña, el objetivo es trasladar la caza y la actividad ocellaire al debate político de los plenos municipales y que los políticos y partidos locales tomen partido en relación a estas actividades. De esta manera, se pondrá en conocimiento de los/de las cazadores/as y ocellaires cuál es la posición que toman los partidos de su municipio de cara a las Elecciones Municipales del próximo domingo 26 de mayo.

 

Tomando como ejemplo el escrito de la Federación Andaluza de Caza, se ha elaborado una moción de apoyo a nuestras actividades, en la cual ponemos de manifiesto su importancia social, económica y medioambiental. Este escrito se presentara siguiendo los canales pertinentes des de la Federación Catalana de Caza y/o las mismas sociedades y posteriormente, hará falta la máxima implicación de las sociedades de cada municipio, para hacer difusión entre sus políticos/as, alcalde/alcaldesa y representantes, para que lo presenten en el pleno para debatir y aprobar o rechazar la moción, aportando los argumentos que consideren en cada caso. 

 

Para llevar a cabo esta campaña deberemos contar con la colaboración de las Sociedades de Caza y Ocellaires que tienen que demostrar una vez más, su implicación con su municipio.

 

A medida que se conozcan los resultados de las mociones presentadas, sean aprobadas o rechazadas, se irá registrando a la Federació Catalana de Caça y el objetivo será hacer públicos los resultados y toda la información relacionada para que cualquiera lo pueda consultar.

 

Esta es una campaña ambiciosa que dependerá mucho de la implicación y el trabajo de nuestras sociedades y para ellas será todo el protagonismo de la campaña. Queremos que funcione para escuchar las opiniones reales y argumentadas de la gente del territorio, dejando de lado el discurso imperante en los grandes medios de comunicación.    

 

¿Cómo participar en #LaCaçaTambéVota?  

        

Les Sociedades que quieran participar e implicarse en esta campaña deberán notificarlo, en función de su territorio, en:

 

Terres de l’Ebre; info@fccterresebre.cat o 977 07 11 85

Lleida; Jaume Teixidó jaumeteixidocami@gmail.com o 626.817.739

Girona; Josep Blanquera josepblanquera@fedcagir.cat o 611.428.256 

Barcelona; info@fedecazabarcelona.com o 93 268 23 07

Tarragona; Jose Pérez fcct@fcctarragona.cat

 

Si vuestro ayuntamiento permite que se entre el escrito en papel al Registro, como se hacía tradicionalmente, la misma sociedad puede encargarse. Si éste es el caso, deberán devolveros una copia sellada cuando entréis el documento.

 

También deberéis avisar al contacto correspondiente a vuestro territorio y enviar escaneada la copia sellada conforme se ha presentado la moción. De esta manera llevaremos un registro de las mociones presentadas.

 

Si no os dejan presentarlo en papel y os piden que lo hagáis electrónicamente, avisad a vuestro contacto en función del territorio y la Federación Catalana de Caza hará el trámite y os avisaremos cuando se haya entrado.

 

Una vez presentada la moción, de un modo u otro, deberéis procurar que algún partido político lo lleve al pleno para que se haga el debate y tomen una decisión sobre la aprobación o el rechazo de la moción. También deberéis estar pendientes de cuando lo discutan y de la resolución que salga para informar al contacto correspondiente de vuestro territorio.

 

Sólo con una comunicación fluida podremos llevar un registro de todas las mociones presentadas y de los resultados finales de los debates.    Model Moció Plenaria
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar