Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · SUBHASTES

ANUNCI DE LICITACIÓ DE PERMISOS DE CAÇA DE CABRA SALVATGE A LA ZONA DE CAÇA CONTROLADA DE MONTSERRATANUNCI de licitació de permisos de caça de cabra salvatge a la Zona de Caça Controlada de Montserrat

06/06/2019
S´estableix la subhasta de tres permisos de caça de cabra salvatge, corresponents a la Zona de Caça Controlada de Montserrat.

ANUNCI de licitació de permisos de caça de cabra salvatge a la Zona de Caça Controlada de Montserrat. Per resolució de 14 de maig de 2019, de la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, s'ha aprovat el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de la Zona de Caça Controlada de Montserrat per a la temporada 2019-2020, el qual preveu els permisos de caça de cabres salvatges que la Generalitat de Catalunya ha de concedir per motius de control de la població d'aquests animals.
 
Segons l'article 20.1 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, l'alienació de béns mobles s'ha de fer mitjançant subhasta pública.
 
S'estableix la subhasta de tres permisos de caça de cabra salvatge, corresponents a la Zona de Caça Controlada de Montserrat.
 
Característiques de la subhasta:
 
1.- Tramitació i forma d'adjudicació.
 
Tramitació: ordinària.
 
Forma d'adjudicació: subhasta pública. Es té com a únic criteri d'adjudicació l'oferta econòmica a l'alça sobre la taxació base i el preu més alt.
 
2.- Mesa que autoritza la subhasta.
 
La Mesa que autoritza la subhasta és presidida per el subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental o persona en qui delegui.
 
Vocals: la directora tècnica de la zona de caça controlada de Montserrat, el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, i un/a tècnic/a de la Unitat Jurídica de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
 
Actua com a secretari/a un/a tècnic/a del Servei d'Activitats Cinegètiques, amb veu però sense vot.
 
3.- Obtenció de documentació i informació.
 
Les bases que regeixen l'adjudicació de tres permisos de caça de cabra salvatge de més de deu anys de la Zona de Caça Controlada de Montserrat per a la temporada 2019-2020 es poden examinar, en hores d'oficina, al carrer Dr. Roux 80 de Barcelona; o bé per internet a l'adreça web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'apartat Àmbits d'Actuació/Ecosistemes Forestals/Caça: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/
 
4.-Presentació de propostes.
 
Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos esmentats, han de presentar la seva sol·licitud i proposta econòmica d'acord amb les bases que regeixen l'adjudicació, abans de les 14 h del dia 1 de juliol de 2019.
 
El lloc de presentació de la documentació serà la seu del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (c/ Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona). L'horari de presentació és de dilluns a divendres de 9.00 a 14:00 h.
 
5.- Acte de subhasta pública.
 
L'acte públic tindrà lloc el dia 23 de juliol de 2019 a les 11:00 hores, a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, carrer Dr. Roux 80, 08017 Barcelona.
 
6.- Adjudicació.
 
La Mesa efectuarà l'adjudicació definitiva, si s'escau.
 
7.- Objecte de l'aprofitament.
 
 
Núm. Permís Característiques Modalitat Data de cacera*
       P1   1 cabra salvatge mascle de més de 10 anys   Acostament   09/12/2019
       P2   1 cabra salvatge mascle de més de 10 anys   Acostament   12/12/2019
       P3   1 cabra salvatge mascle de més de 10 anys   Acostament   16/12/2019
 
 
 * Per a cada data de cacera autoritzada correspon una sola captura. En cas que en aquesta data no s'hagi pogut realitzar la captura, es disposarà de l'endemà per efectuar- la.
 

El període de presentació de propostes econòmiques és fins les 14 h del dia 1 de juliol de 2019, d'acord amb els models de les bases que regeixen aquesta adjudicació.

 

Es pot consultar i descarregar la convocatòria i les bases a l’apartat de Llicències, permisos, sortejos i subhastes de la web de caça. Us adjuntem l’enllaç:

 

-          http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/dar_llicencies_permisos_sortejos/dar_permisos_sortejos/dar_sortejos/ à en català

-          http://agricultura.gencat.cat/es/ambits/medi-natural/casa/dar_llicencies_permisos_sortejos/dar_permisos_sortejos/dar_sortejos/ à en castellà

 

Per a poder facilitar l’accés també s’ha incorporat un enllaç des de la pàgina principal de caça de la Generalitat:

-          http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa/

-          http://agricultura.gencat.cat/es/ambits/medi-natural/casa/portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7891/1747393.pdf
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar