Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

ATENCIÓ!!! - PROHIBIDA DE MANERA GENERALITZADA LA CAZA A CATALUNYAATENCIÓ!!! - PROHIBIDA DE MANERA GENERALITZADA LA CAZA A CATALUNYA

14/03/2020
D´acord amb la resolució publicada ahir divendres tarda aL DOGC que recull les mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció per coronavirus, queda suspesa, de manera generalitzada, amb algunes excepcions, la caça a Catalunya.


Entre els diferents punts d'aquesta resolució destaca:

 

TEXT DOGC


En l'àmbit de la caça:


A) La prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals aquelles en què participin dos o més caçadors, en el territori de Catalunya.

 

Per raons de prevenció d'accidents de trànsit, danys a l'agricultura o a la ramaderia i riscos en sanitat animal (prevenció de l'entrada de la pesta porcina africana i de transmissió de la tuberculosi bovina) s'exceptuen d'aquesta prohibició les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i Osona a l'est de l'meridià de Vic i totes les actuacions en aplicació d'autoritzacions per danys a l'agricultura.


Quan en aplicació d'alló que preveu el paràgraf anterior calgui realitzar una batuda o una acció de caça col·lectiva, les reunions prèvies de preparació o les reunions finals s'hauran de realitzar en llocs oberts i els caçadors hauran de romandre a un mínim d'un metre entre si.


B) No s'autoritzarà, d'acord amb el que preveu la normativa aplicable, cap concurs o competició de pesca continental o caça.

 

-2 La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0.00 hores de l'dia 14 de març de 2020, llevat de la mesura preventiva establerta en la lletra c) de l'àmbit del transport púbic. Tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.


- 3 Són responsables de compliment de les mesures preventives que preveu l'apartat 1 d'aquesta resolució, amb subjecció a el règim sancionador previst a la Llei 18/2009, de l'22 d'octubre, de salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats comentades.

 

Crida a la responsabilitat i compromís social i col·lectiu

 

Aquesta resolució, que afecta a molts àmbits de la vida pública, té com a principal objectiu reduir l'activitat i les concentracions de persones a causa d'aquesta emergència sanitària que obliga a prendre mesures "tendents a reduir l'activitat de país i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis. Amb aquest objectiu, és procedent anar un pas més enllà amb la regulació de noves restriccions en l'exercici i limitacions d'activitat per prevenir i controlar la projecció ascendent de la taxa d'infecció ".

 

Caçadors i caçadores, en aquests moments greus a tots / es nosaltres ens toca fer un exercici de responsabilitat i compromís social i col·lectiu. El millor antídot per controlar aquesta greu afectació per Coronavirus, en bona mida, el tenim a les nostres mans amb un comportament responsable, quedant-nos a casa, en la mesura de les nostres possibilitats, evitant concentracions, reunions... Al Coronavirus el "caçarem" entre tots, quedant-nos a casa, aquest si serà un gran trofeu.

 

Resum Resolució

Prohibida la caça en grup

 

La prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva, entenent com a tals aquelles en què participen dos o més caçadors, en el territori de Catalunya.


Excepcions a la Resolució (excepcions per danys i l'amenaça de la PPA)

 

Per raons de prevenció dels accidents de trànsit, danys a l'agricultura o la ramaderia i riscos en sanitat animal (prevenció de l'entrada de la pesta porcina africana i de transmissió de la tuberculosi bovina), s'exceptuen d'aquesta prohibició les comarques de l'Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva i Osona a l'est de l'meridià de Vic, i totes les actuacions en l'aplicació d'autoritzacions excepcionals per danys a l'agricultura.

 

Mesures de precaució en aquests casos: reunions en llocs oberts i tots a un metre de distància

 

Quan en aplicació del que preveu el paràgraf anterior sigui necessari realitzar una batuda o una acció de caça col·lectiva, les reunions prèvies de preparació o les reunions finals s'han de fer en llocs oberts i els caçadors hauran de romandre a un mínim d'un metre entre si.

 

Resolució d'Aplicació Immediata

 

La vigència d'aquestes mesures s'inicia a les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020. Tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

 

La prohibició afecta les batudes i caceres programades de caça major, sobre senglar, daina o mufló, així com a vedats intensius de caça menor.


Atención, prohibida, de manera generalizada, la caza en Cataluña

 

 

De acuerdo con la resolución publicada en la tarde de ayer viernes en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya que, recoge las medidas complementarias para la prevención y el control de la infección por coronavirus, queda suspendida, de manera generalizada (con algunas excepciones puntuales –daños a la agricultura y PPA- la caza en Cataluña

 

Entre los diferentes puntos de esta resolución destaca (texto DOGC)

 

En el ámbito de la caza:

 

A) La prohibición de todas las batidas de caza y todas las acciones de caza colectiva, entendiendo como tales aquellas en las que participen dos o más cazadores en el territorio de Cataluña.

 

Por razones de prevención de accidentes de tráfico, daños a la agricultura o a la ganadería y riesgos en sanidad animal (prevención de la entrada de la peste porcina africana y de transmisión de la tuberculosis bovina) se exceptúan de esta prohibición las comarcas de el Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva y Osona al este del meridiano de Vic y todas las actuaciones en aplicación de autorizaciones  por daños a la agricultura.

 

Cuando en aplicación de lo previsto en el párrafo anterior sea necesario realizar una batida o una acción de caza colectiva, las reuniones previas de preparación o las reuniones finales se habrán de realizar en lugares abiertos y los cazadores habrán de permanecer a un mínimo de un metro entre si.

 

B) No se autorizará, de acuerdo con lo que prevé la normativa aplicable, ningún concurso o competición de pesca continental o caza.

 

--2 La vigencia de estas medidas se inicia a las 0.00 horas del día 14 de marzo de 2020, salvo la medida preventiva establecida en la letra c) del ámbito del transporte púbico. Tienen una vigencia mínima de 15 días y son susceptibles de revisión en coherencia con la situación epidemiológica de cada momento.

 

-- 3 Son responsables del cumplimiento de las medidas preventivas prevista en el apartado 1 de esta resolución, con sujeción al régimen sancionador previsto en la Ley 18/2009, del 22 de octubre, de salud pública, las personas físicas o jurídicas titulares, explotadoras o organizadoras de las actividades comentadas.

 

Llamada a la responsabilidad y compromiso social y colectivo

 

Esta resolución, que afecta a muchos ámbitos de la vida pública tiene como principal objectivo reducir la actividad y las concentraciones de personas debido a esta emergencia sanitaria que obliga a tomar medidas “tendentes a reducir la actividad del país y evitar las concentraciones de personas por prevenir los contagios. Con este objetivo, procede ir un paso más allá con la regulación de nuevas restricciones en el ejercicio y limitaciones de actividad para prevenir y controlar la proyección ascendente de la tasa de infección”.

 

Cazadores y cazadoras, en estos momentos graves a todos / as nosotros/as nos toca hacer un ejercicio de responsabilidad y compromiso social y colectivo. El mejor antídoto para controlar esta grave afectación por Coronavirus, en buena medida, lo tenemos en nuestras manos con un comportamiento responsable, quedándonos en casa, en la medida de nuestras posibilidades, evitando concentraciones, reuniones ... Al Coronavirus lo "cazaremos" entre todos, quedándonos en casa.

 

Resumen Resolución

 

Prohibida la caza en grupo

 

La prohibición de todas las batidas de caza y todas las acciones de caza colectiva, entendiendo como tales aquellas en las que participen dos o más cazadores, en el territorio de Cataluña.

 

 

Excepciones a la Resolución  (Excepciones por daños y la amenaza de la PPA)

 

Por razones de prevención de los accidentes de tráfico, daños a la agricultura o la ganadería y riesgos en sanidad animal (prevención de la entrada de la peste porcina africana y de transmisión de la tuberculosis bovina), se exceptúan de esta prohibición las comarcas del Alt y Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, el Gironès, la Selva y Osona al este del meridiano de Vic, y todas las actuaciones en la aplicación de autorizaciones excepcionales por daños a la agricultura.

 

Medidas de precaución en estos casos:  reuniones en lugares abiertos y todos a un metro de distancia

 

Cuando en aplicación de lo previsto en el párrafo anterior sea necesario realizar una batida o una acción de caza colectiva, las reuniones previas de preparación o las reuniones finales deberán realizarse en lugares abiertos y los cazadores deberán permanecer a un mínimo de un metro entre sí.

 

Resolución de Aplicación inmediata

 

La vigencia de estas medidas se inicia a las 0,00 horas del día 14 de marzo de 2020. Tienen una vigencia mínima de 15 días y son susceptibles de revisión en coherencia con la situación epidemiológica de cada momento.

 

La prohibición afecta a las batidas y cacerías programadas de caza mayor, sobre jabalí, gamo o muflón, así como a cotos intensivos de caza menor.

 

 Document PDF
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar