Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

UN ANY MÉS, FCC I SEFAS TANQUEN UN ACORD DE COL·LABORACIÓ PER AL SEGUIMENT PASSIU DE LA FAUNA CINEGÈTICAUn any més, FCC i SeFas tanquen un acord de col·laboració per al seguiment passiu de la fauna cinegètica

Un any més, FCC i SeFas tanquen un acord de col·laboració per al seguiment passiu de la fauna cinegètica

04/08/2021
La passada setmana, el president de la FCC, Sergio Sánchez, i Santiago Lavín, màxim responsable del SeFaS, van formalitzar la renovació del conveni establert entitats i que comportarà una aportació de 20.000 € per part de la Federació.

La passada setmana, el president de la Federació Catalana de Caça, Sergio Sánchez, i Santiago Lavín, màxim responsable del servei d’ecopatologia de fauna salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona, van formalitzar la renovació del conveni establert entre ambdues entitats i que comportarà una aportació de 20.000 € per part de la Federació adreçat a la realització de tasques de seguiment passiu de la fauna cinegètica.

Un any més, i ja van quatre, la Federació Catalana de Caça i el Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SeFaS) uneixen esforços en benefici del seguiment sanitari passiu de la fauna cinegètica, una eina fonamental per obtenir informació vàlida sobre les malalties i agents infecciosos de la fauna salvatge i conèixer la seva progressió, i que en aquests darrers anys ha donat un resultats francament positius.

 

Aquest acord de col·laboració, impulsat i finançat per la Federació, enguany es destinarà una partida pressupostària de 20.000 €, esdevé una clara mostra de l’esforç i compromís dels caçadors i caçadores de Catalunya a l’hora  de detectar malalties de declaració obligatòria, processos patològics que poden afectar les poblacions, indicadors del benestar d’aquestes, l’arribada o aparició de noves malalties i malalties que poden ser transmeses a les persones (zoonosis). En aquest sentit, una vegada més, des de la Federació Catalana de Caça i el conjunt de les seves representacions territorials es fa una crida al conjunt dels caçadors i caçadores catalanes a col·laborar en aquest projecte i amb el SeFaS, comunicant qualsevol anomalia detectada a la fauna cinegètica salvatge.

 

Gràcies al coneixement exhaustiu que els caçadors i caçadores de Catalunya tenim del nostre territori som una eina estratègica en la vigilància de la fauna. Conscients d’aquesta realitat, el conveni recull els protocols específics per què en el cas de trobar algun animal mort o amb alguna afectació es pugui procedir a la realització d’un estudi anatomopatològic dels animals trobats morts per part del SeFas. Si es tracta d’un senglar o una llebre Sanitat Animal ja ha establert un protocol específic; en aquest cas cal trucar als Agents Rurals al telèfon  93 561 70 00 i ells s’encarregaran de posar en marxa tot el protocol i contactar, si procedeix, amb el SeFas; en altres casos o per altres tipus de gestions relacionades amb l’objecte d’aquest conveni els interessats poden contactar amb els responsables del SeFas trucant al telèfon 93 581 19 23.

 

A més dels propis beneficis derivats d’un millor control de l’estat sanitari de la nostra fauna, entre altres aspectes positius derivats d’aquest conveni, les societats federades poden accedir a un assessorament especialitzat per part del SeFaS sobre diferents qüestions vinculades amb les malalties de la fauna salvatge, l’autoconsum i la comercialització de la carn de caça.  

 

Aquest conveni també permet a les diferents societats federades comptar amb la disponibilitat del SeFas per a la realització d’estudis puntuals en vedats o àrees de caça on s’hagi detectat una mortalitat alta o anormal d’espècies cinegètiques per tal de detectar possibles brots de malalties. 

 

Sense dubte, aquest acord de col·laboració entre la Federació Catalana de Caça i el SEFaS és clau i un model de futur a seguir per altres federacions. El paper dels caçadors és un dels pilar de la recerca, en paraules del mateix SEFaS, que considera al col·lectiu com els primers i millors sentinelles de la natura; els caçadors/es són el primer esglaó per la recerca facilitant la vigilància sanitària passiva de la fauna salvatge. La conservació i la promoció de la biodiversitat necessita als caçadors com a coneixedors del territori.

Quan parlem de seguiment sanitari passiu ens referim a l'estudi dels animals malalts o morts trobats al medi natural amb l’objectiu de conèixer quines malalties tenen o predominen en les diferents espècies. Aquesta vigilància no només permet detectar malalties emergents que representen una amenaça directa per a les poblacions (pestivirus de l'isard, sarna sarcòtica, malaltia hemorràgica vírica dels conills i llebres, etc.) sinó també aquelles que poden ser indicadors de desequilibris ecològics i que poden afectar el benestar animal (com per exemple l'increment de certs processos parasitaris). També té un especial interès en la detecció de malalties que poden ser transmeses a les persones (zoonosis), en especial als caçadors que manipulen aquests animals i als animals domèstics amb els quals conviuen.

 


 

Un año más, FCC y SeFas cierran un acuerdo de colaboración para el seguimiento pasivo de la fauna cinegética

 

La pasada semana, el presidente de la Federación Catalana de Caza, Sergio Sánchez, y Santiago Lavín, máximo responsable del Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje de la Universidad Autónoma de Barcelona, formalizaron la renovación del convenio establecido entre ambas entidades y que comportará una aportación de 20.000 € por parte de la Federación dirigido a la realización de tareas de seguimiento pasivo de la fauna cinegética.

 

Un año más, y ya van cuatro, la Federación Catalana de Caza y SeFaS unen esfuerzos en beneficio del seguimiento sanitario pasivo de la fauna cinegética, una herramienta fundamental para obtener información válida sobre las enfermedades y agentes infecciosos de la fauna salvaje y conocer su progresión, y que en estos últimos años ha dado un resultados francamente positivos.

 

Este acuerdo de colaboración, impulsado y financiado por la Federación, este año se destinará una partida presupuestaria de 20.000 €, es una clara muestra del esfuerzo y compromiso de los cazadores y cazadoras de Cataluña a la hora de detectar enfermedades de declaración obligatoria, procesos patológicos que pueden afectar a las poblaciones, indicadores del bienestar de estas, la llegada o aparición de nuevas enfermedades y enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas (zoonosis). En este sentido, una vez más, desde la Federación Catalana de Caza y el conjunto de sus representaciones territoriales se hace un llamamiento al conjunto de los cazadores y cazadoras catalanas a colaborar en este proyecto y con el SeFaS, comunicando cualquier anomalía detectada en la fauna cinegética salvaje.

 

Gracias al conocimiento exhaustivo que los cazadores y cazadoras de Cataluña tienen del territorio son una herramienta estratégica en la vigilancia de la fauna. Conscientes de esta realidad, el convenio recoge los protocolos específicos para que en el caso de encontrar algún animal muerto o con alguna afectación se pueda proceder a la realización de un estudio anatomopatológico de los animales encontrados muertos por parte del SeFaS. Si se trata de un jabalí o una liebre Sanidad Animal ya ha establecido un protocolo específico; en este caso hay que llamar a los agentes rurales al teléfono 93 561 70 00 y se encargarán de poner en marcha todo el protocolo y contactar, si procede, con el SefaS; en otros casos o por otros tipos de gestiones relacionadas con el objeto de este convenio los interesadospueden contactar con los responsables del SefaS llamando al teléfono 93 581 19 23.

 

Además de los propios beneficios derivados de un mejor control del estado sanitario de nuestra fauna, entre otros aspectos positivos derivados de este convenio, las sociedades federadas pueden acceder a un asesoramiento especializado por parte del SefaS sobre diferentes cuestiones vinculadas con las enfermedades de la fauna salvaje, el autoconsumo y la comercialización de la carne de caza.

 

Este convenio también permite a las diferentes sociedades federadas contar con la disponibilidad del SefaS para la realización de estudios puntuales en cotos o áreas de caza donde se haya detectado una mortalidad alta o anormal de especies cinegéticas para detectar posibles brotes de enfermedades.

 

Sin duda, este acuerdo de colaboración entre la Federación Catalana de Caza y el SeFaS es clave y un modelo de futuro a seguir por otras federaciones. El papel de los cazadores es uno de los pilares de la investigación, en palabras del propio SeFaS, que considera al colectivo como los primeros y mejores centinelas de la naturaleza, son el primer peldaño para la investigación facilitando la vigilancia sanitaria pasiva de la fauna salvaje. La conservación y la promoción de la biodiversidad necesita a los cazadores como conocedores del territorio.

 

Cuando hablamos de seguimiento sanitario pasivo nos referimos al estudio de los animales enfermos o muertos encontrados en el medio natural con el objetivo de conocer qué enfermedades tienen o predominan en las diferentes especies. Esta vigilancia no sólo permite detectar enfermedades emergentes que representan una amenaza directa para las poblaciones (pestivirus del rebeco, sarna sarcòtica, enfermedad hemorrágica vírica de los conejos y liebres, etc.) sino también aquellas que pueden ser indicadores de desequilibrios ecológicos y que pueden afectar el bienestar animal (como por ejemplo el incremento de ciertos procesos parasitarios). También tiene un especial interés en la detección de enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas (zoonosis), en especial a los cazadores que manipulan estos animales y los animales domésticos con los que conviven.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar