Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · PREMSA

1R INFORME COTURNIX AMB LES DADES ESPECÍFIQUES DE CATALUNYA1r Informe Coturnix amb les dades específiques de Catalunya

04/08/2021
A punt de començar la segona edició d’aquest projecte cal recordar que és fonamental la participació del major nombre de caçadors/es a l’hora d’aportar dades i convertir cada captura de guatlla en un coneixement científic.

D’acord amb les dades generals aportades per aquest estudi, liderat per Jesus Nadal, de la Universitat de Lleida, la guatlla manté un bon nivell d'abundància a Espanya, amb una estimació de 3,2 milions d'exemplars, i la població de l'espècie de l'Oest Europeu que migra pel nostre país té un estat de conservació favorable, segons els resultats del primer any del projete Coturnix

 

El Projecte Coturnix, de seguiment i gestió sostenible de la guatlla a Espanya, afrontarà en les properes setmanes, amb l'inici de la mitja veda, la seva segona edició, amb l'objectiu de superar els resultats de l'any passat en què es van recollir més de 10.000 mostres biològiques de guatlla, gràcies a la contribució activa de més de 3.000 caçadors de tot el país.

 

A Catalunya baixa el nombre de captures, però augmenta el nombre de vedats que declaren captures de guatlla

 

Pel que fa a Catalunya, en primera instància cal significar que els últims anys el nombre de captures de guatlla per vedat declarades ha disminuït a les províncies de Barcelona, Girona i Lleida. Tot i això ha augmentat el nombre de vedats que declaren captures de guatlla. Els canvis en la legislació i l'augment d'exigència en la declaració de dades per la Generalitat de Catalunya han influït directament, encara que entre altres factors l'abundància de guatlla l'expliquen la meteorologia i la producció primària neta dels ecosistemes.

 

La guatlla silvestre té àmplies oscil·lacions anuals d'abundància que es manifesten en les sèries de captures de Lleida i Girona. A les províncies de Barcelona i Tarragona es registra un patró diferent de l'abundància amb el pas dels anys.

 

L'abundància i l'estructura poblacional mostren que l'estat de conservació de la guatlla a Catalunya és favorable a 2020.

La implicació dels caçadors i la seva participació en les activitats del projecte Coturnix permetrà millorar el seguiment de la població i el seu aprofitament. Cal destacar que la qualitat de la diagnosi sobre la població depèn de la fiabilitat i representativitat de les dades en què es basa.  Per això, cal fomentar aquesta xarxa de ciència ciutadana de recollida de registres per a que cobreixi el territori per garantir la conservació de la guatlla i del seu aprofitament sostenible (en aquest primer any del projecte Coturnix a Catalunya a major part de les dades aportades han arribat de la demarcació de Lleida).

 

Crida a la participació dels caçadors i caçadores en la recollida de dades

 

Des de la pròpia Federació Catalana de Caça, així com per part dels responsables del projecte es fa un crida al conjunt del col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya a participar activament en la recollida de dades per aquest i altres estudis vinculats amb l’activitat cinegètica. És una evidència que el futur de la caça passa per defensar-la amb dades reals i contrastades. Sense dades, estudis, informació específica a mig termini la pràctica de l’activitat cinegètica a Catalunya serà una quimera. Amb prop de 60.000 llicències de caça al conjunt de Catalunya caldria esperar, sens dubte, una major implicació de caçadors i caçadors a l’hora de facilitar dades de censos, biològiques, participació a estudis, etc. que la comptem actualment. 

Un agraïment molt especial per als prop de cent caçadors/es de Catalunya fortament implicats i compromesos amb l'aportació de dades per al projecte Coturnix i altres iniciatives similars com la realització de diferents censos com els duts a terme a diferents indrets del nostre territori (Delta de l'Ebre, Girona, etc.)

 

És important que els caçadors informin de les guatlles anellades que han capturat, fins i tot si aquesta informació és de fa diversos anys, segueix aportant dades valuoses per comprendre els moviments de la guatlla. S'han recuperat un total de 18 guatlles anellades a Catalunya el 2020. De totes aquestes, 10 recaptures han tingut lloc a Catalunya, mentre que de les altres 8, en corresponen 3 a Saragossa, 2 a Osca, 2 a Terol i 1 a Sòria

 

Això permet millorar i enfortir el sistema legal de gestió cinegètica català. Cada Societat de Caçadors ha de promoure la millora del seu sistema de recollida de dades sobre les captures, per tal que la informació que ella aporta contribueixi de manera notable al coneixement de la natura

 

La coordinació catalana (comarcal i provincial) en la qualitat de les dades aportades, s'ha d'enfortir amb els nivells interautonòmics i internacionals, perquè aquesta és la via amb la qual la gestió cinegètica pot resultar molt eficaç per garantir la conservació de les espècies i del seu aprofitament. Comptar amb dades actuals d'alta qualitat permet prendre les decisions de gestió més encertades. La crisi de les espècies silvestres i de la caça posa de manifest la insuficiència d'estudis. En aquest sentit, les societats de caçadors han d'aportar informació fiable i robusta sobre les espècies cinegètiques. Alhora cal desenvolupar les tècniques d'anàlisi sobre aquesta informació, per ratificar la seva fiabilitat, el marge d'error i la seva utilitat des d'un punt de vista crític i independent.

 

Coturnix és un projecte de ciència ciutadana que està construint la base de dades més important d'Europa sobre guatlla, amb l'objectiu de millorar el coneixement i seguiment de les seves poblacions. Una iniciativa de Mutuasport Assegurances Esportius, amb la col·laboració de Fundació Artemisan, la Reial Federació Espanyola de Caça, la Universitat de Lleida i les federacions autonòmiques de caça.

 


 

1r Informe Coturnix con los datos específicos de Catalunya

 

De acuerdo con los datos generales aportados por este estudio, liderado por Jesus Nadal, de la Universidad de Lleida, la codorniz mantiene un buen nivel de abundancia en España, con una estimación de 3,2 millones de ejemplares, y la población de la especie del Oeste Europeo que migra por nuestro país tiene un estado de conservación favorable, según los resultados del primer año del projete Coturnix

 

El Proyecto Coturnix, de seguimiento y gestión sostenible de la codorniz en España, afrontará en las próximas semanas, con el inicio de la media veda, su segunda edición, con el objetivo de superar los resultados del año pasado en que se recogieron más de 10.000 muestras biológicas de codorniz, gracias a la contribución activa de más de 3.000 cazadores de todo el país.

 

En Cataluña baja el número de capturas, pero aumenta el número de cotos que declaran capturas de codorniz

 

En cuanto a Cataluña, en primera instancia hay que significar que en los últimos años el número de capturas de codorniz por coto declaradas disminuyó en las provincias de Barcelona, Girona y Lleida. Sin embargo ha aumentado el número de cotos que declaran capturas de codorniz. Los cambios en la legislación y el aumento de exigencia en la declaración de datos para la Generalidad de Cataluña han influido directamente, aunque entre otros factores la abundancia de codorniz la explican la meteorología y la producción primaria neta de los ecosistemas.

 

La codorniz silvestre tiene amplias oscilaciones anuales de abundancia que se manifiestan en las series de capturas de Lleida y Girona. En las provincias de Barcelona y Tarragona se registra un patrón diferente de la abundancia con el paso de los años.

 

La abundancia y la estructura poblacional muestran que el estado de conservación de la codorniz en Cataluña es favorable 2020.

 

La implicación de los cazadores y su participación en las actividades del proyecto Coturnix permitirá mejorar el seguimiento de la población y su aprovechamiento. Cabe destacar que la calidad del diagnóstico sobre la población depende de la fiabilidad y representatividad de los datos en que se basa. Por ello, hay que fomentar esta red de ciencia ciudadana de recogida de registros para que cubra el territorio para garantizar la conservación de la codorniz y de su aprovechamiento sostenible (en este primer año del proyecto Coturnix en Cataluña la mayor parte de los datos aportados han llegado de la demarcación de Lleida).

 

Llamada a la participación de los cazadores y cazadoras en la recogida de datos

 

Desde la propia Federación Catalana de Caza, así como por parte de los responsables del proyecto se hace un llamamiento al conjunto del colectivo de cazadores y cazadoras de Cataluña a participar activamente en la recogida de datos para este y otros estudios vinculados con el actividad cinegética. Es una evidencia que el futuro de la caza pasa por defenderla con datos reales y contrastadas. Sin datos, estudios, información específica a medio plazo la práctica de la actividad cinegética en Cataluña será una quimera. Con cerca de 60.000 licencias de caza al conjunto de Cataluña cabría esperar, sin duda, una mayor implicación de cazadores y cazadores a la hora de facilitar datos de censos, biológicas, participación en estudios, etc. que la contamos actualmente.

 

Un agradecimiento muy especial para los cerca de cien cazadores / as de Cataluña fuertemente implicados y comprometidos con la aportación de datos para el proyecto Coturnix y otras iniciativas similares como la realización de diferentes censos ( Delta del Ebro, Girona, etc.)

 

Es importante que los cazadores informen de las codornices anilladas que han capturado, incluso si esta información es de hace varios años, sigue aportando datos valiosos para comprender los movimientos de la codorniz. Se han recuperado un total de 18 codornices anilladas en Cataluña en 2020. De todas estas, 10 recapturas han tenido lugar en Cataluña, mientras que de las otras 8, corresponden 3 en Zaragoza, 2 en Huesca, 2 en Teruel y 1 en Soria

 

Esto permite mejorar y fortalecer el sistema legal de gestión cinegética catalán. Cada Sociedad de Cazadores debe promover la mejora de su sistema de recogida de datos sobre las capturas, para que la información que ella aporta contribuya de manera notable al conocimiento de la naturaleza.

 

La coordinación catalana (comarcal y provincial) en la calidad de los datos aportados, se debe fortalecer con los niveles interautonómicos e internacionales, porque esta es la vía con la que la gestión cinegética puede resultar muy eficaz para garantizar la conservación de las especies y de su aprovechamiento. Contar con datos actuales de alta calidad permite tomar las decisiones de gestión más acertadas. La crisis de las especies silvestres y de la caza pone de manifiesto la insuficiencia de estudios. En este sentido, las sociedades de cazadores deben aportar información fiable y robusta sobre las especies cinegéticas. Asimismo hay que desarrollar las técnicas de análisis sobre esta información, para ratificar su fiabilidad, el margen de error y su utilidad desde un punto de vista crítico e independiente.

 

Coturnix es un proyecto de ciencia ciudadana que está construyendo la base de datos más importante de Europa sobre codorniz, con el objetivo de mejorar el conocimiento y seguimiento de sus poblaciones. Una iniciativa de Mutuasport Seguros Deportivos, con la colaboración de Fundación Artemisan, la Real Federación Española de Caza, la Universidad de Lleida y las federaciones autonómicas de caza.

 

 Informe COTURNIX sobre la guatlla 2020 - Catalunya
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar