Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · IMPORTANT

DECÀLEG PUBLICAT PEL GO PREVPA 'PRINCIPALS MESURES PER AL CONTROL SOSTENIBLE DE LES POBLACIONS DE PORC SENGLAR'Decàleg publicat pel GO PREVPA 'Principals mesures per al control sostenible de les poblacions de porc senglar'

05/08/2022
Involucrar els caçadors en la gestió i monitorització del porc senglar és un dels grans objectius que persegueix el Grup Operatiu. El control poblacional d‟aquests animals suposa una de les millors eines per prevenir la Pesta Porcina Africana (PPA)

El Grup Operatiu de prevenció davant de la Pesta Porcina Africana (GO PREVPA) va presentar el passat mes de juliol un decàleg en què es plasmen les principals mesures a dur a terme per a un control sostenible de les poblacions de porc senglar. El control poblacional d'aquests suits silvestres és una de les millors eines per prevenir la Pesta Porcina Africana (PPA) i en aquest decàleg, disponible per descarregar a la web del Grup Operatiu, es detallen quines i com són les mesures més efectives.

 

Els porcs senglars són els reservoris silvestres del virus de la PPA a Europa, i la seva sobreabundància és cada cop més notòria. Una eficaç estratègia de gestió de les poblacions de porc senglar no només és necessària per frenar la transmissió de la PPA al bestiar porcí, sinó també per les conseqüències negatives de l'espècie sobre el medi ambient, l'agricultura, l'abundància d'altres espècies (algunes de interès per a la conservació) i als nuclis urbans de població on ja és present.

 

Abordat des d'una perspectiva transversal i involucrant tots els sectors implicats en la prevenció de la PPA, el decàleg no es basa únicament en el control del nombre d'exemplars de porc senglar, sinó que es té en compte altres tipus d'accions, com la gestió de residus o la interacció amb les ramaderies properes. En cadascuna de les deu mesures es detalla de manera precisa totes les accions que en garantirien el compliment efectiu.

 

La caça com a eina per gestionar la sobreabundància

 

Un dels plantejaments principals d'aquest decàleg és conscienciar sobre l'important paper que juga l'activitat cinegètica en la gestió poblacional del porc senglar. Per això, des del GO PREVPA es considera molt important involucrar els caçadors en la gestió i monitorització d'aquests animals. Augmentar la pressió i eficàcia cinegètica és una de les mesures que la mateixa Comissió Europea està promovent per controlar la densitat de porcs senglars.

 

En aquest sentit, també cal recordar la importància que tenen les estadístiques cinegètiques per avaluar la tendència poblacional i l'estat sanitari d'aquests ungulats, cosa que hauria de conduir cap a un sistema de recopilació d'estadístiques cinegètiques harmonitzat i estandarditzat a nivell nacional i europeu. 

 

Altres mesures efectives tenen a veure amb restringir l'accés dels senglars als residus no destinats a consum humà, fonamentalment als cadàvers o restes de caça d'aquesta espècie, o a les fonts d'alimentació agrícola. Per aquest punt, el Grup Operatiu aconsella millorar el sistema de protecció de cultius evitant l'entrada de l'ungulat a les plantacions, i fins i tot instaurant plantacions de cultius atraients que madurin abans que els cultius a protegir. En base a l'alimentació de l'animal també és important tenir en compte la seva alimentació suplementària, recomanant l'ús d'encebament local i temporal com a eina per incrementar l'èxit en l'exercici de la caça i, amb ell el control de les poblacions.

 

Completen el decàleg mesures relacionades amb conscienciar la societat i involucrar els gestors cinegètics i del medi rural en la necessitat de regular de forma sostenible les poblacions de porc senglar, el seu control en terrenys no cinegètics o la minimització de risc d'encreuament amb porcs domèstics. De la mateixa manera, s'insisteix en la importància de dur a terme un control segur en els trasllats del porc senglar i incrementar la bioseguretat durant la pràctica cinegètica, a més de promoure el valor de la carn de caça, cosa que faria augmentar l'interès dels caçadors per aquest suit silvestre.

 

En la confecció del decàleg, que suposa el primer document divulgatiu del Grup Operatiu PREVPA, hi han col·laborat la Fundació Artemisan, l'Institut de Recerca en Recursos Cinegètics (IREC), la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) i l'Associació Interprofessional de la Carn de Caça (ASICCAZA), a més de la resta de socis del Grup Operatiu; l'Associació Interprofessional del Porc Ibèric (ASICI), l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), l'Associació de Propietaris Rurals per a la Gestió Cinegètica i Conservació del Medi Ambient (APROCA) i l'Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (INTERPORC . També hi han participat Germán Cáceres, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), i Nicolás Urbani, de la Federació Aragonesa de Caça (FARCAZA).

 


 

Presentado el decálogo ‘Principales medidas para el control sostenible de las poblaciones de jabalí’

 

El control poblacional de estos animales supone una de las mejores herramientas para prevenir la Peste Porcina Africana (PPA.Involucrar a los cazadores en la gestión y monitorización del jabalí es uno de los grandes objetivos que persigue el Grupo Operativo

 

El Grupo Operativo de prevención frente a la Peste Porcina Africana (GO PREVPA) ha presentado un decálogo en el que se plasman las principales medidas a llevar a cabo para un control sostenible de las poblaciones de jabalí. El control poblacional de estos suidos silvestres es una de las mejores herramientas para prevenir la Peste Porcina Africana (PPA) y en dicho decálogo, disponible para descargar en la web del Grupo Operativo, se detallan cuáles y cómo son las medidas más efectivas para ello.

 

Los jabalíes son los reservorios silvestres del virus de la PPA en Europa, y su sobreabundancia es cada vez más notoria. Una eficaz estrategia de gestión de las poblaciones de jabalí no solo es necesaria para frenar la transmisión de la PPA al ganado porcino, sino también por las consecuencias negativas de la especie sobre el medio ambiente, la agricultura, la abundancia de otras especies (algunas de interés para la conservación) y en los núcleos urbanos de población donde ya está presente.

 

Abordado desde una perspectiva transversal e involucrando a todos los sectores implicados en la prevención de la PPA, el decálogo no se basa únicamente en el control del número de ejemplares de jabalí, sino que se tiene en cuenta otro tipo de acciones, como la gestión de residuos o la interacción con las ganaderías próximas. En cada una de las diez medidas se detalla de forma precisa todas las acciones que garantizarían su cumplimiento efectivo.

 

La caza como herramienta para gestionar la sobreabundancia

 

Uno de los principales planteamientos de este decálogo es el de concienciar sobre el importante papel que juega la actividad cinegética en la gestión poblacional del jabalí. Por ello, desde el GO PREVPA se considera muy importante involucrar a los cazadores en la gestión y monitorización de estos animales. Aumentar la presión y eficacia cinegética es una de las medidas que la propia Comisión Europea está promoviendo para controlar la densidad de jabalíes. En este sentido, cabe recordar también la importancia que tienen las estadísticas cinegéticas para evaluar la tendencia poblacional y el estado sanitario de estos ungulados, lo cual debería conducir hacia un sistema de recopilación de estadísticos cinegéticos armonizado y estandarizado a nivel nacional y europeo.

 

Otras medidas efectivas tienen que ver con restringir el acceso de los jabalíes a los residuos no destinados a consumo humano, fundamentalmente a los propios cadáveres o restos de caza de esta especie, o a las fuentes de alimentación agrícola. Para esto último, el Grupo Operativo aconseja mejorar el sistema de protección de cultivos evitando la entrada del ungulado en las plantaciones, e incluso instaurando plantaciones de cultivos atrayentes que maduren antes que los cultivos a proteger. En base a la alimentación del animal también es importante tener en cuenta su alimentación suplementaria, recomendando el uso de cebado local y temporal como herramienta para incrementar el éxito en el ejercicio de la caza y con ello en el control de las poblaciones.

 

Completan el decálogo medidas relacionadas con concienciar a la sociedad e involucrar a los gestores cinegéticos y del medio rural en la necesidad de regular de forma sostenible las poblaciones de jabalí, su control en terrenos no cinegéticos o la minimización de riesgo de cruce con cerdos domésticos. Del mismo modo, se insiste en la importancia de llevar a cabo un control seguro en los traslados del jabalí e incrementar la bioseguridad durante la práctica cinegética, además de promover el valor de la carne de caza, lo que haría aumentar el interés de los cazadores por este suido silvestre.

 

En la confección del decálogo, que supone el primer documento divulgativo del Grupo Operativo PREVPA, han colaborado la Fundación Artemisan, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA), además del resto de socios del Grupo Operativo; la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (APROCA) y la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC). También han participado en su elaboración Germán Cáceres, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y Nicolás Urbani, de la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA).

 

Enllaç descarrega decàleg / Enlace descarga decálogo

  Decàleg sobre el control de les poblacions de porc senglar GO PREVPA
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar