Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

COM AFECTEN LA LLEI ANIMALISTA I LA MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL A LA CAÇA DESPRÉS DE LA SEVA APROVACIÓ?Com afecten la Llei Animalista i la modificació del Codi Penal a la caça després de la seva aprovació?

Com afecten la Llei Animalista i la modificació del Codi Penal a la caça després de la seva aprovació?

Com afecten la Llei Animalista i la modificació del Codi Penal a la caça després de la seva aprovació?

Com afecten la Llei Animalista i la modificació del Codi Penal a la caça després de la seva aprovació?

29/03/2023
Aquest dimecres s'han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) els textos definitius de la Llei de la Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals i la Llei Orgànica de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi. Penal,

El passat 22 de desembre de 2022 es va votar a la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat, l'esmena transaccional on s'establia que els animals emprats a la caça, a l'esport federat i aquells empleats en altres activitats específiques, quedessin fora de la Llei.

 

La proposta va tirar endavant amb 28 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions, incorporant-se al text normatiu amb el suport del 80% dels grups parlamentaris, i va ser ratificat posteriorment al Congrés dels Diputats. Tot seguit, expliquem com afecta l'activitat cinegètica tots dos projectes normatius.

 

LLEI DE LA PROTECCIÓ DELS DRETS I EL BENESTAR DELS ANIMALS

 

Article 1. Objecte i àmbit daplicació.

1. Aquesta llei té per objecte establir el règim jurídic bàsic a tot el territori espanyol per a la protecció, garantia dels drets i benestar dels animals de companyia i silvestres en captivitat, sense perjudici de la sanitat animal que es regeix per la Llei 8 /2003, de 24 dabril, de Sanitat Animal i per les normes de la Unió Europea.

 

3. Queden exclosos de làmbit daplicació daquesta llei:

 

a) Els animals utilitzats als espectacles taurins previstos als articles 2 i 10 de la Llei 10/1991, de 4 d'abril, sobre potestats administratives en matèria d'espectacles taurins.

 

b) Els animals de producció (inclosos animals d'activitats cinegètiques), tal com es defineixen a la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, en tota la seva cicle vital, llevat del supòsit que perdent el seu fi productiu el propietari decidís inscriure'l com a animal de companyia al Registre previst en aquesta llei.

 

c) Els animals criats, mantinguts i utilitzats d'acord amb el Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència , i els animals utilitzats en investigació clínica veterinària, dacord amb el Reial Decret 1157/2021, de 28 de desembre, pel qual es regulen els medicaments veterinaris fabricats industrialment.

 

d) Els animals silvestres, que es regeixen pel que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, llevat que es trobin en captivitat.

 

e) Els animals utilitzats en activitats específiques (les esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports, les aus de falconeria, els gossos pastors i de guarda del bestiar) així com els utilitzats en activitats professionals (dedicats a una activitat o comesa concreta realitzada conjuntament amb el responsable en un entorn professional o laboral, com els gossos de rescat, animals de companyia utilitzats en intervencions assistides o els animals de les Forces i Cossos de Seguretat o de les Forces Armades). Igualment quedaran exclosos els gossos de caça, rehales i animals auxiliars de caça. Tots ells es regulen i quedaran protegits per la normativa vigent europea, estatal i autonòmica corresponent, i que els sigui aplicable al marge d'aquesta llei”.

 

Què entenem per animals utilitzats en activitats específiques?

 

Aquells animals utilitzats en activitats esportives reconegudes pel Consell Superior dEsports (CSD). A la Reial Federació Espanyola de Caça els animals d'activitats esportives reconegudes pel CSD són:

 

 • Gossos d'especialitats de caça menor amb gos, de mostra i rastre, Sant Hubert, becades, Agility, podenc andalús, maneto i eivissenc.
 • Aus de falconeria
 • Perdiu amb reclam
 • Silvestrisme
 • Guatlla a vol i coloms a braç

 

Què entenem per animals auxiliars de la caça?

 

Aquells animals destinats i utilitzats per realitzar l'activitat cinegètica (gossos, fures, aus de falconeria, perdius de reclam, coloms de cimbel…).

 

LLEI ORGÀNICA DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 10/1995, DE 23 DE NOVEMBRE, DEL CODI PENAL, EN MATÈRIA DE MALTRACTAMENT ANIMAL

 

Se suprimeix l'article 337 i 337 bis i s'introdueix al llibre II un nou títol XVI bis, que queda rubricat com a «Dels delictes contra els animals». Aquest títol XVI bis conté quatre nous articles numerats com 340 bis, 340 ter, 340 quater i 340 quinquies.

 

Les activitats legalment regulades com la caça estan excloses del tipus penal del nou article 340 bis. Els caçadors han de complir escrupolosament els requisits i la normativa cinegètica aplicable per evitar incórrer en un possible delicte de maltractament animal.

 

Abandonament animal: té especial interès per a l'activitat cinegètica la redacció de l'article 340 ter relatiu a l'abandonament d'animals, que estableix que qui abandoni un animal vertebrat que estigui sota la seva responsabilitat en condicions en què pugui perillar la seva vida o integritat, serà castigat amb una multa d'1 a 6 mesos o de feines en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies.

 

A més, s'imposarà la pena d'inhabilitació especial de 1 a 3 anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals.

 

Per tant, cal que el caçador denunciï la pèrdua del seu animal, quan pugui perillar la seva vida o integritat, si no fos així podria incórrer en un possible delicte contra l'animal per abandonament.

 

COM AFECTA LA MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL A LA CIUTADANIA?

 

La Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria de maltractament animal estén el delicte de maltractament animal a tots els animals vertebrats. La reforma planteja a més un augment desproporcionat de les penes per lesions i mort, amb fins a 9 circumstàncies agreujants, que expliquem a continuació:

 

Lesions:

Les que requereixin tractament veterinari per al restabliment de la salut:

 

Animal domèstic, amansat, domesticat o que visqui temporalment o permanent sota el control humà: pena de presó de 3 a 18 mesos o multa de 6 a 12 mesos i amb la pena d'inhabilitació especial d'1 a 3 anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença danimals.


Animal vertebrat: pena de presó de 3 a 12 mesos o multa de 3 a 6 mesos, a més de la pena d'inhabilitació especial d'1 a 3 anys per a l'exercici de la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença danimals.


Si el delicte de lesions a l'animal s'ha comès utilitzant armes de foc, el jutge o el tribunal pot imposar motivadament la pena de privació del dret a tinença i port d'armes per un temps d'1 a 4 anys.


Si les lesions produïdes no requereixen tractament veterinari o s'ha maltractat greument l'animal sense causar-li lesions, s'imposa una pena de multa d'1 a 2 mesos o treballs en benefici de la comunitat d'1 a 30 dies. Així mateix, s'imposarà la pena d'inhabilitació especial de tres mesos a un any per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals.

 

Mort:

 

Animal domèstic, amansat, domesticat o que visqui temporalment o permanent sota el control humà: pena de presó de 12 a 24 mesos, a més de la pena d'inhabilitació especial de 2 a 4 anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença danimals.


Animal vertebrat: pena de presó de 6 a 18 mesos o multa de 18 a 24 mesos, a més de la pena d'inhabilitació especial de 2 a 4 anys per a l'exercici de la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença danimals.


Si el delicte de lesions a l'animal s'ha comès utilitzant armes de foc, el jutge o tribunal pot imposar motivadament la pena de privació del dret a tinença i port d'armes per un temps de 2 a 5 anys.
Circumstàncies agreujants:

 

A les penes previstes per a la mort o lesió que requereixi tractament veterinari per al restabliment de la seva salut s'imposaran a la meitat superior quan concorri alguna de les següents circumstàncies agreujants:

 

a) Utilitzar armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes que puguin resultar perilloses per a la vida o la salut de l'animal.

 

b) Executar el fet amb acarnissament.

 

c) Causar a l'animal la pèrdua o la inutilitat d'un sentit, òrgan o membre principal

 

d) Realitzar el fet pel propietari o qui tingui confiat la cura de l'animal

 

e) Executar el fet en presència d‟un menor d‟edat od‟una persona especialment vulnerable

 

f) Executar el fet amb ànim de lucre

 

g) Cometre el fet per coaccionar, intimidar, assetjar o produir menyscapte psíquic a qui sigui o hagi estat cònjuge o a persona que estigui o hagi estat lligada a l'autor per una relació d'afectivitat anàloga, encara sense convivència

 

h) Executar el fet en un esdeveniment públic o difondre'l a través de tecnologies de la informació o la comunicació

 

i) Utilitzar verí, mitjans explosius o altres instruments o arts de similar eficàcia destructiva o no selectiva

 


¿Cómo afectan la Ley Animalista y la modificación del Código Penal a la caza tras su aprobación?

 

El miércoles 29 de marzo de 2023 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los textos definitivos de la Ley de la Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales y la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código. Penal, en materia de maltrato animal

 

El pasado 22 de diciembre de 2022 se votó en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, la enmienda transaccional donde se establecía que los animales empleados en la caza, en el deporte federado y aquellos empleados en otras actividades específicas, quedasen fuera de la Ley.

 

La propuesta salió adelante con 28 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, incorporándose al texto normativo con el apoyo del 80% de los grupos parlamentarios, siendo ratificado posteriormente en el Congreso de los Diputados. A continuación, explicamos cómo afecta a la actividad cinegética ambos proyectos normativos.

 

LEY DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

 

1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico en todo el territorio español para la protección, garantía de los derechos y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad, sin perjuicio de la sanidad animal que se regirá por la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y por las normas de la Unión Europea.

 

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

 

a) Los animales utilizados en los espectáculos taurinos previstos en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

 

b) Los animales de producción (incluidos animales de actividades cinegéticas), tal como se definen en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, en todo su ciclo vital, salvo el supuesto de que perdiendo su fin productivo el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el Registro previsto en la presente ley.

 

c) Los animales criados, mantenidos y utilizados de acuerdo con el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, y los animales utilizados en investigación clínica veterinaria, de acuerdo con el Real Decreto 1157/2021, de 28 de diciembre, por el que se regulan los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente.

 

d) Los animales silvestres, que se rigen por lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, salvo que se encuentren en cautividad.

 

e) Los animales utilizados en actividades específicas (las deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, las aves de cetrería, los perros pastores y de guarda del ganado) así como los utilizados en actividades profesionales (dedicados a una actividad o cometido concreto realizado conjuntamente con su responsable en un entorno profesional o laboral, como los perros de rescate, animales de compañía utilizados en intervenciones asistidas o los animales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas). Igualmente quedarán excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza. Todos ellos se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen de esta ley”.

 

¿Qué entendemos por animales utilizados en actividades específicas?

 

Aquellos animales utilizados en actividades deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes (CSD). En la Real Federación Española de Caza los animales de actividades deportivas reconocidas por el CSD son:

 

 • Perros de especialidades de caza menor con perro, de muestra y rastro, San Huberto, becadas, Agility, podenco andaluz, maneto e ibicenco
 • Aves de cetrería
 • Perdiz con reclamo
 • Silvestrismo
 • Codorniz a vuelo y palomas a brazo

 

¿Qué entendemos por animales auxiliares de la caza?

 

Aquellos animales destinados y utilizados para realizar la actividad cinegética (perros, hurones, aves de cetrería, perdices de reclamo, palomas de cimbel…).

 

LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE MALTRATO ANIMAL

 

Se suprime el artículo 337 y 337 bis y se introduce en el libro II un nuevo título XVI bis, que queda rubricado como «De los delitos contra los animales». Este título XVI bis contiene cuatro nuevos artículos numerados como 340 bis, 340 ter, 340 quater y 340 quinquies.

 

Las actividades legalmente reguladas como la caza están excluidas del tipo penal del nuevo artículo 340 bis. Los cazadores deberán cumplir escrupulosamente con los requisitos y normativa cinegética aplicable para evitar incurrir en un posible delito de maltrato animal.

 

Abandono animal: tiene especial interés para la actividad cinegética la redacción del artículo 340 ter relativo al abandono de animales, que establece que quien abandone a un animal vertebrado que se encuentre bajo su responsabilidad en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad, será castigado con una multa de 1 a 6 meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

 

Además, se impondrá la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

 

Por lo tanto, se hace necesario que el cazador denuncie la pérdida de su animal, cuando pueda peligrar su vida o integridad, de no ser así podría incurrir en un posible delito contra el animal por abandono.

 

¿CÓMO AFECTA LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL A LA CIUDADANÍA?

 

La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal extiende el delito de maltrato animal a todos los animales vertebrados. La reforma plantea además un aumento desproporcionado de las penas por lesiones y muerte, con hasta 9 circunstancias agravantes, que explicamos a continuación:

 

Lesiones:

 

Las que requieran tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud:

 

 • Animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano: pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
 • Animal vertebrado: pena de prisión de 3 a 12 meses o multa de 3 a 6 meses, además de la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
 • Si el delito de lesiones al animal se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un tiempo de 1 a 4 años.

 

Si las lesiones producidas no requiriesen tratamiento veterinario o se hubiere maltratado gravemente al animal sin causarle lesiones, se impondrá una pena de multa de 1 a 2 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días. Asimismo, se impondrá la pena de inhabilitación especial de 3 meses a 1 año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

 

Muerte:

 

 • Animal doméstico, amansado, domesticado o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano: pena de prisión de 12 a 24 meses, además de la pena de inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales
 • Animal vertebrado: pena de prisión de 6 a 18 meses o multa de 18 a 24 meses, además de la pena de inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.
 • Si el delito de lesiones al animal se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un tiempo de 2 a 5 años.

 

Circunstancias agravantes:

 

A las penas previstas para la muerte o lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes:

 

a) Utilizar armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas que pudieran resultar peligrosas para la vida o salud del animal.

 

b) Ejecutar el hecho con ensañamiento.

 

c) Causar al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.

 

d) Realizar el hecho por su propietario o quien tenga confiado el cuidado del animal.

 

e) Ejecutar el hecho en presencia de un menor de edad o de una persona especialmente vulnerable.

 

f) Ejecutar el hecho con ánimo de lucro

 

g) Cometer el hecho para coaccionar, intimidar, acosar o producir menoscabo psíquico a quien sea o haya sido cónyuge o a persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia

 

h) Ejecutar el hecho en un evento público o difundirlo a través de tecnologías de la información o la comunicación.

 

i) Utilizar veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva.

 

ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar