Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ASSEGURANÇA D´ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA GOSSOS CAÇA
FEDERATIVA I DOCUMENTS ÚNICS
INSCRIPCIONS CAMPIONATS
LLICÈNCIA DE CAÇA
PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA
PRODUCTESCistell de tramitacions
Tramitacions · FEDERATIVA I DOCUMENTS ÚNICS

DOCUMENT ÚNIC TIPUS R (CAÇADOR/A SENSE ARMES) Disponible per tramitar a través de la mutua
Assegurança d´accidents (Danys propis) + Responsabilitat Civil + Defensa Jurídica

EXTRACTE DE CONDICIONS GENERALS DE LA PÒLISSA COLECTIVA CONCERTADA AMB LA FEDERACIÓ AUTONÒMICA

PRESTACIONS DE L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DEL/DE LA CAÇADOR/A

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

Mort en l’acció de caçar

50.000,00 €

Danys a armes per rebentada del canó fins a

-

Gran Invalidesa o Invalidesa Perm. Absoluta

50.000,00 €

Auxili difunt (accident no directe de la caça)

3.100,00 €

Invalid. Perm. Total segons Barem (capital base)

50.000,00 €

 (Annex IV)

Trasllat o evacuació (des d’accident a hospital)

Cobert

Invalid. Perm. Parcial segons Barem (capital base)

 50.000,00 €

(Annex IV)

Pròtesis o aparells ortopèdics (curació)

70% PVP

Assistència medico-quirúrgica i sanatorial

50.000,00 €

Lliure elecció de centres i facultatius concertats

Cobert

Assistència farmacèutica hospitalària

50.000,00 €

Mort en Accident in itinere

6.010,12 €

Despeses Pròtesis i osteosíntesis hospitalàries

50.000,00 €

Cas d’urgència lliure elecció

Cobert

Despeses sanitàries a centres concertats (límit 24 mesos)

Il·limitat

Despeses farmàcia (no hospitalàries) i desplaçaments

450,00 €

Despeses sanitàries estranger-competicions

6010,12 €

Mort per caiguda de llamp

6.010,12 €

Despeses odonto-estomatològiques

500,00 €

Robatori de l'arma de foc (inclós rifle i óptica visor) fins a

-

 

LIMITS MÀXIMS D’ INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE DE LES ASSEGURANÇES DE RESPONSABILITAT CIVIL I DEFENSA JURÍDICA

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

PRESTACIONS

CAPITAL ASSEGURAT

ASSEGURANÇA RC OBLIGATORIA CAÇADOR

NO PROCEDEIX

ASSEGURANÇA OBLIGATORIA PESCADOR

90.000,00 €

ASSEGURANÇA RC VOLUNTARIA CAÇADOR

250.000,00 €

ASSEGURANÇA DEFENSA JURIDICA

6.000,00 €

 

Documentació necessària per rebre la prestació:

  • Llicència de caça

 

Aquest text no modifica ni substitueix les condicions generals i particulars firmades per la Federació de Caça i els certificats individuals de les assegurances emeses.

 

Aquesta fitxa és de caràcter informatiu i recull aspectes principals de la pòlissa.PVP:

38.75 €

COMPRAR<< Tornar