Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CALENDARIS
CLASSIFICACIONS CAMPIONATS
COMPETICIONS
ESTUDIS I PROJECTES
HOMOLOGACIÓ TROFEUS DE CAÇA
OCELLAIRES
ORDRES VEDES
PROJECTE EMISSORES
PROYECTO COTURNIX
TAXES VIGENTS DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL


Documentació · ORDRES VEDES

ORDRE DE VEDES DE CATALUNYA 2020-2021Ordre de Vedes de Catalunya 2020-2021

15/05/2020
RESOLUCIÓ ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya.

La Federació Catalana de Caça ha elaborat un resum de la Resolució ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya.

 
Aquest document té finalitat orientativa i informativa i en cap cas té validesa jurídica. Sempre cal consultar la Resolució.
 
 

CAÇA MENOR TEMPORADA 2020-2021

 

INICI

FI

Caça menor en general

11 d’octubre 2020

7 de febrer 2021

PREVISIONS SINGULARS PER A DETERMINADES ESPÈCIES

Perdiu roja

11 d’octubre 2020

3 de gener 2021

Perdiu xerra de muntanya

11 d’octubre 2020

27 desembre 2020

Fotja

11 d’octubre 2020

28 de febrer 2021

Guineu

6 de setembre 2020

28 de març 2021

Tord comú i ala-roig

11 d’octubre 2020

14 de febrer 2021

Griva

11 d’octubre 2020

31 de gener 2021

En terrenys cinegètics d’aprofitament comú la caça està limitada als diumenges i festius no locals i en el cas de la falconeria també dijous i dissabtes. No està permesa la caça de perdiu xerra de muntanya.

En les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada, el període hàbil de caça és el que indiquin els diferents plans tècnics de gestió cinegètica anuals.

En terrenys cinegètics de règim especial els dies hàbils resten limitats a un màxim de tres dies i festius no locals, excepte per la perdiu xerra de muntanya que serà exclusivament un dia a la setmana fixat en el pla i per la guineu que serà tots els dies de la setmana. Els dies hàbils quedaran fixats en el pla tècnic de gestió cinegètica corresponent, excepte en el cas de la cacera d’aus aquàtiques.

 

Límits de captures per a determinades especies

Espècie

Límit

Perdiu xerra de muntanya

2 exemplars per caçador/a i dia

Tórtora

5 exemplars per caçador/a i dia

Guatlla

20 exemplars per caçador/a i dia

Becada

3 exemplars per caçador/a i dia

En terrenys cinegètics d’aprofitament comú

Llebre

Màxim 2 exemplars del conjunt de les tres espècies per caçador/a i dia

Perdiu roja

Becada

Perdiu Xerra

Prohibida la seva caça

PREVISIONS ESPECÍFIQUES DE CARÀCTER TERRITORIAL

 

INICI

FI

TERRITORI

LIMITACIONS

TARRAGONA

Tudó

En passos tradicionals des de llocs fixos

1 octubre 2020

30 novembre 2020

Budallera APC T-10.123

Coll de Balaguer APC T-10.127 T-10.352 i T-10.353

Mas Cusidó APC T-10.327

Mas Grimau APC T-10.262

Les Forques T- 10.104

Puig Moltó APC T-10.150

Coll del Camp, coll de les Canals i barranc de les Valls T-10.281

Sense limitació de dies hàbils

TERRES DE L’EBRE

Tudó

En passos tradicionals des de llocs fixos

1 octubre 2020

30 novembre 2020

Budallera APC T-10.123

Coll de Balaguer APC T-10.127 T-10.352 i T-10.353

Mas Cusidó APC T-10.327

Mas Grimau APC T-10.262

Les Forques T- 10.104

Puig Moltó APC T-10.150

Coll del Camp, coll de les Canals i barranc de les Valls T-10.281

Sense limitació de dies hàbils

Fotja

 

 

Terres de l’Ebre

L'aprofitament serà

determinat pel Dir. dels SSTT del DARP, a proposta de la Secció dels SSTT amb informe previ del Consell Directiu del PN del Delta de l'Ebre

Ànec collverd

11 octubre 2020

7 març 2021

Terres de l’Ebre

Ambdós inclosos

Becadell comú

11 octubre 2020

21 febrer 2021

Terres de l’Ebre

Ambdós inclosos

LLEIDA

Conill

11 octubre 2020

18 abril 2021

Garrigues, Pla d’Urgell, Segrià i l’Urgell i a les àrees privades de caça amb matrícula L-10089,

L-10095, L-10156, L-10647 

L-10004, L-10025, L-10030,

L-10069, L-10099, L-10103,

L-10104, L-10108, L-10129,

L-10221, L-10225, L-10376 i

L-10425

Excepte als terrenys declarats com a zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) inclosos en aquestes comarques on finalitzarà el 7 de febrer de 2021

 

FALCONERIA

INICI

FI

11 octubre 2020

28 febrer 2021

 

MITJA VEDA TEMPORADA 2020-2021

En terrenys cinegètics de règim especial que ho tinguin aprovat en el seu pla tècnic de gestió cinegètica

ESPÈCIES: tudó, estornell vulgar i garsa

COMARQUES

INICI

FI

DIES HÀBILS

A tot el territori de Catalunya

 

 

16 d’agost de 2020

ESPÈCIE: tórtora

COMARQUES

INICI

FI

DIES HÀBILS

Barcelona i Catalunya central (excepte Solsonès)

Tarragona

Terres de l’Ebre

 

 

23 i 30 d’agost i 6 de setembre

(fins a les 12:00h)

Girona (excepte Cerdanya)

Lleida, Solsonès i Cerdanya

 

 

23 i 30 d’agost i 6 i 13 de setembre

(fins a les 12:00h)

ESPÈCIES: guatlla, tudó, colom roquer (incloses les varietats domèstiques i híbrids), garsa, estornell vulgar i guineu

COMARQUES

INICI

FI

DIES HÀBILS

Barcelona i Catalunya central (excepte Solsonès)

 

 

23 i 30 d’agost i 6 de setembre

Girona (excepte Cerdanya)

 

 

23 i 30 d’agost i 6 i 13 de setembre

Lleida, Solsonès i Cerdanya

22 d’agost 2020

13 de setembre 2020

Dijous, dissabtes, diumenges i festius

Tarragona

 

 

23 i 30 d’agost i 6 de setembre

Terres de l’Ebre

 

 

23 i 30 d’agost i 6 de setembre

 

CAÇA MAJOR TEMPORADA 2020-2021

A les reserves nacionals de caça, reserves de caça i zones de caça controlada són els que indiquin els respectius plans tècnics de gestió cinegètica, i a la resta de terrenys:

ESPÈCIE

INICI

FI

SEXE/MÈTODE

Porc senglar

Mufló

Daina

6 setembre 2020

28 març 2021

Ambdós inclosos, per ambdós sexes i en qualsevol modalitat

Cabra salvatge

(Només es permet la caça per acostament)

11 octubre 2020

6 gener 2021

Ambdós inclosos i per ambdós sexes

1 març 2021

31 maig 2021

Ambdós inclosos i exclusivament per mascles

Isard

(Només es permet la caça per acostament)

11 octubre 2020

31 gener 2021

Ambdós inclosos i per ambdós sexes

1 març 2021

15 maig 2021

Ambdós inclosos i exclusivament per mascles

Cérvol

13 setembre 2020

11 octubre 2020

Ambdós inclosos, exclusivament per mascles i en la modalitat d’acostament

12 octubre 2020

28 de febrer 2021

Ambdós inclosos, per ambdós sexes i en qualsevol modalitat

Cabirol

Primer dia de la fase de desescalada del confinament en la que es permeti la caça a cada àmbit territorial

9 agost 2020

Exclusivament per mascles i en les modalitats d’aguait o acostament

6 setembre 2020

25 octubre 2020

Ambdós sexes i qualsevol modalitat

3 gener 2021

28 febrer 2021

Exclusivament per femelles i en qualsevol modalitat

En terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 200 ha, per a les batudes de porc senglar, mufló i daina els dies hàbils són diumenges i festius

Es prohibeix la caça major en terrenys cinegètics d’aprofitament comú més grans de 25 ha i menors de 200 ha limítrofs a terrenys cinegètics de règim especial, a excepció de les batudes del porc senglar, mufló i daina que duguin a terme els titulars de les APC o persones per ells autoritzades limítrofes a aquests terrenys que les podran realitzar tots els dies de la setmana.

En terrenys cinegètics de règim especial, els dies hàbils són els que indica el pla tècnic de gestió cinegètica corresponent, excepte per el porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló que seran tots els dies de la setmana

RASTREIG AMB GOS D’ANIMALS FERITS EN L’EXERCICI DE CAÇA MAJOR

Fins a 24 hores després de l’acció de caça autoritzada

Caldrà disposar del permís del titular de l’àrea privada o local de caça

Quan el rastreig tingui lloc durant el dia següent al dia autoritzat per caçar i abans d’iniciar el rastreig caldrà comunicar-ho al cos d’Agents Rurals indicant l’àrea privada o local de caça, el paratge, el conductor i acompanyant, matrícula del vehicle i l’espècie de l’exemplar ferit

Es permetrà al conductor i al seu acompanyant dur arma i rematar l’animal

 

RECORDATORI DE PARÀMETRES DE LA SEGURETAT EN LA CACERA

Les persones que intervinguin en les batudes de caça major han de dur una peça de roba de colors d’alta visibilitat que cobreixi el tors, dins la gamma del groc al vermell

El/la caçador/a haurà de descarregar l’arma d’acord amb el que disposa la legislació vigent, i, en tot cas, quan per qualsevol circumstància s’aproximi o se li aproximin altres persones, abandoni la parada, finalitzi la cacera o sigui requerit/da per agents de l’autoritat.

En cas d’inspecció per part dels Agents Rurals el/la caçador/a haurà de deixar l’arma en el lloc que se li indiqui de tal forma que quedi fora del seu abast fins que els agents l’indiquin que pot recuperar-la.

És prohibit dur armes de caça si se circula per terrenys cinegètics en època de veda o en dies no hàbils per a la caça o per zones on la caça hi estigui prohibida, sense autorització expressa

També és prohibit circular o transitar dins els límits de les RNC i les zones de caça controlada amb armes de foc o qualsevol altre artifici susceptible de ser utilitzar per a la caça durant qualsevol època de l’any, sense autorització expressa. A aquest efecte, els Agents Rurals estan autoritzats per inspeccionar, dins d’aquests espais, tan els vehicles com els seus equipatges.

Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de la batuda de forma intencionada, quan de forma expressa i manifesta es busqui entorpir la batuda. En aquest cas, el cap de colla podrà requerir als agents de l’autoritat que retirin aquesta persona de la zona de la batuda per tal de garantir la seguretat dels participants i usuaris del medi.

 

ÉS OBLIGATORIA LA RECOLLIDA IMMEDIATA DELS CARTUTXOS UTILITZATS DURANT LA JORNADA DE CAÇA EN QUALSEVOL MODALITAT DE CACERA.

 

 portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/813...
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar