Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

MESURES ESTABLERTES DINS LES ZONES DE PROTECCIÓ I VIGILÀNCIA AMB MOTIU DE LA INFLUÈNÇA AVIÀRIA A CATALUNYA 24/02/2017Mesures establertes dins les zones de protecció i vigilància amb motiu de la influènça aviària a Catalunya 24/02/2017

Mesures establertes dins les zones de protecció i vigilància amb motiu de la influènça aviària a Catalunya 24/02/2017

25/02/2017

INTRODUCCIÓ

La detecció d’influença aviària a Catalunya fa necessària la delimitació de:

- Una ZONA DE PROTECCIÓ amb un radi de 3 km al voltant de cada focus o sospita.

- Una ZONA DE VIGILÂNCIA amb un radi de 10 km al voltant d’aquestes explotacions, que engloba la zona de protecció.

Els municipis afectats per aquestes zones es publicaran al web del DARP i s’aniran actualitzant en funció de l’evolució de la situació de la malaltia.

MESURES GENERALS

La delimitació d’aquestes zones suposa l’aplicació d’una sèrie de restriccions i prohibicions:

- Tot moviment d’aus de corral, les seves canals, ous per incubar i els vehicles utilitzats per al seu transport, dins d’aquestes zones ha de ser autoritzat pels Serveis Veterinaris del DARP.

- El trasllat d’ous per al consum estarà permès, sempre que el camió que els transporta realitzi la recollida en una sola explotació i el seu destí sigui un centre de distribució o de distribució i embalatge sense explotació annexa, o un establiment d’elaboració d’ovoproductes i quedi garantida la neteja i desinfecció del vehicle i la caixa a la sortida de l’explotació d’origen i a la sortida del centre de distribució o del centre de distribució i d’embalatge. Els embalatges utilitzats han de ser d’un sol ús.

- Els veterinaris habilitats avícoles no podran emetre certificats sanitaris de moviment mitjançant l’aplicació del CESAC ni el SIR.

- El transport d’animals entre explotacions que allotgin diverses espècies d’aus està prohibit.

- Les explotacions que a més d’aviram allotgin altres espècies (porcí, boví, oví, cabrum, èquids,...) no podran disposar de Documentació Sanitària de Trasllat (autoguies).

- Els mitjans de transport utilitzats per al transport d’aus en i des de aquestes zones han de netejar-se i desinfectar-se abans i després de la seva utilització i només es transportaran animals d’una mateixa explotació.

- Durant el transport de qualsevol moviment permès es reforçaran els controls sobre la documentació obligatòria que empari el trasllat:


o Les forces de seguretat comprovaran que els moviments procedents de les explotacions situades a les zones de protecció i vigilància van emparats amb Certificats sanitaris de moviment emesos pels SVO i van acompanyats de les corresponents butlletes de neteja i desinfecció.

- Prohibició de retirar o escampar jaç, fem o purins de les explotacions avícoles i de les explotacions que allotgen aus amb altres espècies situades en aquesta zona, sense l’autorització expressa del DARP. L’autorització estarà subjecte a una sol·licitud per part del titular i haurà d’estar justificada.

- Prohibició d’alliberar aus per repoblar zones de caça.

- Queda prohibida la utilització d’ocells de les ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams.

- Prohibició de la celebració de fires, mercats, exposicions i altres concentracions d’aus de corral o d’altres concentracions d’aus de corral o altres aus captives.

- Queda prohibida la cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres aus de corral.

- Queda prohibida la cria d’aus de corral a l’aire lliure: en cas que el titular s’oposi a confinar les aus l’autoritat competent podrà ordenar el sacrifici obligatori.

- Queda prohibit donar aigua a les aus de corral procedents de dipòsits d’aigua en els quals hi puguin tenir accés les aus salvatges, excepte en el cas que aquesta estigui tractada per garantir la inactivació de possibles virus de IA.

- Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior quedaran suficientment protegits contra les aus salvatges aquàtiques.

MESURES ESPECÍFIQUES

1) Les mesures específiques que s’han d’aplicar a les explotacions avícoles situades a la zona de protecció són:

- Inspecció per part dels SVO, en un termini de 4 dies des de la declaració del focus, durant la qual es notifica al titular la immobilització de l’explotació; es notifiquen les mesures de bioseguretat que cal aplicar (annex 2); es realitza un censat de l’explotació i es descarta la presència de la malaltia. En les explotacions situades a 1 km es fa presa de mostres de sang en tots els casos.

- De forma general, el trasllat d’aus de corral i ous per incubar procedents de les explotacions ubicades en aquesta zona no es podrà realitzar en cap cas sense una autorització de l’autoritat competent:

Per tal que els SVO de les OC corresponents puguin autoritzar moviments procedents de les explotacions ubicades a la zona de protecció (3 km) caldrà que verifiquin que es compleixen els següents requisits:

- Que es tracta de moviments:

o amb destinació a escorxador, el qual haurà d’estar ubicat dins la zona de vigilància, i designat1 per la Subdirecció General de Ramaderia,

o o bé de pollets d’1 dia de vida amb destinació a una explotació situada fora de la zona de vigilància en la qual hauran de romandre un mínim de 21 dies i haurà d’estar sota supervisió oficial.

o o polletes madures per la posta una explotació situada dins el radi de 10 km que no tingui altres aus de corral en la qual hauran de romandre un mínim de 21 dies i haurà d’estar sota supervisió oficial,

o o bé d’ous per incubar a una incubadora designada1 per la Subdirecció General de Ramaderia (els ous i els seus envasos s’hauran de desinfectar abans de ser enviats).

- Que l’explotació d’origen hagi sigut objecte de la inspecció corresponent al radi de 3 km per part dels SVO i s’hagi censat i descartat la presència de malaltia. En cas que hagi observat signes compatibles haurà procedit a descartar-la mitjançant l’analítica corresponent al laboratori del CESAC.

- En cas de moviments a escorxador i polletes madures de posta, que un veterinari habilitat hagi realitzat una exploració física de les aus de l’explotació d’origen en el termini de 24h anteriors a la sortida a sacrifici mitjançant la qual hagi descartat la presència de simptomatologia de la malaltia. En cas que hagi observat signes compatibles haurà procedit a descartar-la mitjançant l’analítica corresponent al laboratori del CESAC.

Aquests moviments s’hauran de realitzar en vehicles precintats per un veterinari habilitat i hauran d’anar emparats per CSM emesos pels SVO de les OC, en els quals es farà constar el número del precinte i el següent literal a l’apartat d’observacions:“ L’explotació d’origen es troba situada en una zona de protecció per focus d’Influença aviària H5N8”.

Els SVO de les OC del DARP demanaran autorització prèvia als SVO de Salut Pública de l’escorxador de destinació.

Les carns de les aus procedents d’aquestes zones, un cop sacrificades, hauran de portar una marca sanitària específica i no es podran destinar al mercat intracomunitari ni a l’exportació.

2) Les mesures específiques que s’han d’aplicar a les explotacions avícoles ubicades a la zona de vigilància són:

- De forma general, no es podran traslladar aus de corral ni ous per incubar dins i fora d’aquesta zona sense una autorització de l’autoritat competent:

Per tal que els SVO de les OC corresponents puguin autoritzar moviments dins i fora de la zona de vigilància (10 km) caldrà que verifiquin que es compleixen els següents requisits:

- Que es tracta de moviments:

o amb destinació a escorxador, preferiblement dins la zona de vigilància, o, si no és possible, un escorxador designat1 per la Subdirecció General de Ramaderia,

o o bé de pollets d’1 dia de vida o polletes madures per a la posta amb destinació a una explotació que no allotgi altres espècies d’aus de corral en la qual hauran de romandre un mínim de 21 dies i haurà d’estar sota supervisió oficial.

o o bé d’ous per incubar a una incubadora designada1 per la Subdirecció General de Ramaderia (els ous i els seus envasos s’hauran de desinfectar abans de ser enviats).

- Que l’explotació d’origen hagi sigut objecte de la inspecció corresponent al radi de 10 km per part dels SVO i s’hagi censat i descartat la presència de malaltia. En cas que hagi observat signes compatibles haurà procedit a descartar-la mitjançant l’analítica corresponent al laboratori del CESAC.

- En cas de moviments a escorxador i polletes madures de posta, que un veterinari habilitat hagi realitzat una exploració física de les aus de l’explotació d’origen en el termini de 24h anteriors a la sortida a sacrifici mitjançant la qual hagi descartat la presència de simptomatologia de la malaltia. En cas que hagi observat signes compatibles haurà procedit a descartar-la mitjançant l’analítica corresponent al laboratori del CESAC.
Aquests moviments hauran d’anar emparats per CSM emesos pels SVO de les OC en els quals es farà constar el següent literal a l’apartat d’observacions: “L’explotació d’origen es troba situada en una zona de vigilància per focus d’Influença aviària H5N8”.

Els SVO del DARP demanaran autorització prèvia als SVO de Salut Pública de l’escorxador de destinació.

Les mesures aplicades a la zona de protecció i vigilància es mantindran fins que el DARP ho determini en funció de l’evolució de la situació dels diferents focus.

1 Escorxador/incubadora designat/da: aquells que han estat autoritzats per la Subdirecció General de Ramaderia prèvia sol·licitud de l’interessat.

 

Annex 2: NORMES DE BIOSEGURETAT A LES ZONES DE VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ

Les normes de bioseguretat en les explotacions ramaderes són:

1. Persones: ramaders i veterinaris

- Limitar al màxim l’entrada de persones alienes a l’explotació. Si hi ha alguna visita, s’ha de registrar al llibre de visites.

- Els veterinaris faran servir EPI’s d’un sol ús.

- Els ramaders han d’evitar visitar altres explotacions amb animals susceptibles.

- Adoptar mesures estrictes de desinfecció a les entrades, mitjançant pediluvis o mètodes equivalents fent servir desinfectants autoritzats.

- Fer servir sabons desinfectants en la neteja.

- És obligatori disposar de vestuari i calçat exclusiu de l’explotació per les visites. Al finalitzar les visites, el material s’ha de quedar a l’explotació fins a la seva destrucció.

- Evitar entrar elements de difícil desinfecció (papers, telèfons mòbils....).

2. Vehicles

- Restringir els moviments de vehicles.

- Instal·lació de pediluvis a l’accés de l’explotació.

- Rentat i desinfecció obligatoris de tots els mitjans de transport a l’entrada i a la sortida de l’explotació.

- Neteja i desinfecció de la roba del conductor i visitants si no és d’un sol ús.

3. Animals

- Evitar el contacte directe de les aus domèstiques amb aus salvatges: cal confinar les aus a l’interior de les edificacions de l’explotació.

- Assegurar que el tancat perimetral (si en té) es trobi en bon estat de conservació. Portes, finestres han d’estar tancades i els orificis de ventilació protegits amb malles.

- El pinso ha d’estar en contenidors estancs.

- L’aigua de beguda ha d’estar tractada i els dipòsits ben protegits.

- L’aigua i l’aliment, sempre que sigui possible, es subministrarà a l’interior.

- Prendre mesures per evitar que les aus salvatges entrin en contacte amb els fems.

 

MUNICIPIS INCLOSOS EN LAS ZONES DE PROTECCIÓ I VIGILÀNCIA ESTABLERTES AMB MOTIU LA INFLUENÇA AVIÀRIA H5N8

- 24/02/2017-

ZONA DE PROTECCIÓ

 COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ
CASTELLÓ D’EMPÚRIES (F)
SANT PERE PESCADOR
SAUS CAMALLERA LLAMPAIES

 COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ
COLOMERS
FONTANILLES (F)
GARRIGOLES
GUALTA
JAFRE
PARLAVÀ
SERRA DE DARÒ
ULLÀ
ULLESTRET
VILOPRIU (F)

 COMARCA DE LA GARROTXA
SANT ANIOL DE FINESTRES (F)

 COMARCA DEL GIRONÈS
BESCANÓ (F)
SANT GREGORI (F)
SANT JORDI DESVALLS
SANT MARTÍ DE LLÉMENA
VILADESENS

 COMARCA DE LA SELVA
AMER
ANGLÈS
LA CELLERA DE TER (F)
OSOR
SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI

 COMARCA DEL RIPOLLÈS:
LLANARS
VILALLONGA DE TER (F)

 COMARCA DEL VALLES ORIENTAL:
CANOVELLES
L'AMETLLA DEL VALLÈS
LLIÇA D'AMUNT (F)
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

 

ZONA DE VIGILANCIA

 COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ
L’ARMENTERA
BÀSCARA
GARRIGÀS
L’ESCALA
FAR D’EMPORDÀ
FIGUERES
FORTIÀ
PALAU DE SANTA EULÀLIA
PALAU-SAVARDERA
PAU
PERELADA
RIUMORS
ROSES
SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
SANT MORI
SIURANA
TORROELLA DE FLUVIÀ
VENTALLÓ
VILADAMAT
VILAMACOLUM
VILAMALLA
VILA-SACRA
VILAÜR

 COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ
ALBONS
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
CORÇÀ
CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA
FOIXÀ
FORALLAC
LA BISBAL D'EMPORDÀ
LA PERA
LA TALLADA D'EMPORDÀ
PALAU-SATOR
PALS
RUPIÀ
TORRENT
TORROELLA DE MONTGRÍ
ULTRAMORT
VERGES

 COMARCA DEL PLA DE L’ESTANY
SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
VILADEMULS

 COMARCA DE LA GARROTXA
LES PLANES D’HOSTOLES
MIERES
SANT FELIU DE PALLEROLS

 COMARCA DEL GIRONÈS
AIGUAVIVA
BORDILS
CANET D'ADRI
CERVIÀ DE TER
FLAÇÀ
JUIÀ
FORNELLS DE LA SELVA
GIRONA
SALT
SANT JOAN DE MOLLET
SANT MARTÍ VELL
SARRIÀ DE TER
VILABLAREIX

 COMARCA DE LA SELVA
BRUNYOLA
SANTA COLOMA DE FARNERS
SUSQUEDA
VILOBÍ D’ONYAR

 COMARCA DEL RIPOLLÈS:
CAMPRODON
MOLLÓ
OGASSA
PARDINES
SANT JOAN DE LES ABADESSES
SANT PAU DE SEGURIES
SETCASES

 COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL:
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
SENTMENAT

 COMARCA DEL VALLES ORIENTAL:
BIGUES I RIELLS
CALDES DE MONTBUI
CÀNOVES I SAMALÚS
CARDEDEU
GRANOLLERS
LA GARRIGA
LA ROCA DEL VALLÈS
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
LLIÇÀ D'AVALL
MOLLET DEL VALLÈS
MONTMELÓ
MONTORNÈS DEL VALLÈS
PARETS DEL VALLÈS
SANT FELIU DE CODINES
VILANOVA DEL VALLÈSMesures establertes dins les zones de protecció i vigilància amb motiu de la influènça aviària a Catalunya


agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/sanitat-animal/dar_programes_sanitaris_aviram/dar_influenca_aviaria/dar_situacio_actual/dar_situacio_catalunya/
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar