Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ACTUALITAT RELACIÓ FCC - RFEC
BATUDES
CAÇA MAJOR
CAÇA MENOR
CAMPIONATS
CONSULTORI VETERINARI
CURSOS I FORMACIÓ
FALCONERIA
FIRES, SIMPOSIS I CONGRESSOS DE CAÇA
GASTRONOMIA
IMPORTANT
NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS
OCELLAIRES
PREMSA
SUBHASTES
Notícia històrica · NOTES DE PREMSA INSTITUCIONALS

CATALUNYA, LA PRIMERA COMUNITAT AUTÒNOMA EN RECONÈIXER LA TASCA FETA PELS SEUS CAÇADORS/ESCatalunya, la primera comunitat autònoma en reconèixer la tasca feta pels seus caçadors/es

18/06/2021
Gràcies al treball dut a terme per la FCC i les seves RT la Generalitat aprova una línia de 600.000 € d’ajut per les captures de porc senglar adreçada a les Societats de Caçadors, tal i com es recull avui al DOGC en l'ordre ACC/129/2021

Des de fa anys, especialment arran del fort increment de la població de porcs senglars a Catalunya, per part de la Federació Catalana de Caça, juntament amb les diferents Territorials i la col·laboració de diferents empreses especialitzades homologades per la recepció i posterior  transformació i comercialització de la carn de porc senglar, s’ha sol·licitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la creació d’una línia d’ajuts directes com a compensació per la tasca duta a terme per part dels caçadors i caçadores de Catalunya en la reducció de la cabanya de senglars al nostre territori i els milers d’accions realitzades per prevenir danys a l’agricultura i la seguretat vial.

 

Després de moltes trobades i llargues hores de reunió amb diferents representants del  DARP, especialment amb la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, la lògica i necessària petició de  ayuda de la federació s’ha fet realitat, al menys en part, amb motiu de la publicació en el dia d’avui al DOGC  de l’Ordre ACC/129/2021 de juny per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts, que ja es poden sol·licitar, destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització.

 

Sens dubte una bona notícia per al sector, però amb un cert sabor agredolç “L’aprovació d’aquesta línia d’ajuts per part del DARPA és un bona notícia ja que reconeix d’una manera directa l’esforc i compromís del nostres col·lectiu i, en aquest sentit, volem agrair als responsables del DARP que hagin escoltat les nostres lícites i necessàries peticions atorgant aquestes ajudes. No obstant això, la noticia ens deixa un sabor agredolç,  ja que el control poblacional dels senglars és una tasca realitzada pel conjunt dels caçadors i caçadores de les més de 1.000 Societats de Caçadors de Catalunya, mentre que l’ajuda, solament arribarà a les societats de caçadors situades en unes zones determinades considerades d’alta densitat de senglars situades a Barcelona i Girona”, ha manifestat Sergi Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça.

 

El president de la FCC també ha transmès “el nostre més sincer agraïment i reconeixement per l’esforç i compromís de totes i cadascuna de les Societats de Caçadors de Catalunya per la seva tasca en el control poblacional del senglar i altres espècies cinegètiques i el seu paper com a garants de la sostenibilitat i bona gestió del medi natural. Aquestes ajudes, malgrat que arriben una mica tard i amb limitacions, són un positiu pas endavant; per aquesta raó, continuarem treballant per convèncer a l’administració que en un futur siguin extensives al conjunt de les societats de  caçadors de Catalunya”.

 

Observacions

  • S’estableix un fons de 600.000 €, si és supera aquesta quantia, hi haurà prorrateig.

 

  • Ajut adreçada a les Societats de Caçadorsper peça caçada (en els territoris que es definiran com d’alta densitat)  i entregada a punt logístic  – 25 € per peça .

 

  • La societat ha d’haver caçat un mínim de 80 i un màxim de 800 senglars.

 

  • Zones considerades d’alta densitat: Senglars caçats a les zones d’elevada densitat de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva, Moianès, Osona, el Vallés Oriental, el Vallés Occidental, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, i l’Anoia en el conjunt de la comarca, i el Bages a l’est del riu Llobregat

 

  • Aquesta línia d’ajuts s’aplicarà amb efectes retroactius per la temporada de caça del 2020/2021, és a dir, des de l’1 de setembre de 2020 i fins a maig de 2021. 

 

 

  • La sol·licitud s’ha de presentar telemàticament, per tant necessitaran  un certificat digital vàlid.

 

  • Hauran d’adjuntar els Estatuts de la Societat i un certificat de la reunió de la Junta Directiva de la Societat en la que es va acordar sol·licitar la subvenció.

 

  • La societat de caçadors ha d’acomplir tots els requisits que s’indiquen en la Ordre.

 

  • La FCC es posa a disposició de les diferents societats de caçadors interessades a l’hora de presentar la sol·licitud

 


 

Cataluña, la primera comunidad autónoma en reconocer la labor realizada por sus cazadores / as

 

Gracias al trabajo llevado a cabo por parte de la Federación Catalana de Caza y sus Territoriales el Departamento de Agricultura aprueba una línea de 600.000 € de ayuda para las capturas de jabalí dirigida a las Sociedades de Cazadores, que se podrán solicitar a partir de mañana de acuerdo con lo establecido en la orden ACC / 129/2021 publicada en e día de hoy en el DOGC, en la cual se recogen las bases reguladoras de estas ayudas

 

Desde hace años, especialmente a raíz del fuerte incremento de la población de jabalíes en Cataluña, por parte de la Federación Catalana de Caza, junto con las diferentes Territoriales y la colaboración de diferentes empresas especializadas homologadas para la recepción y posterior transformación y comercialización de la carne de jabalí, se ha solicitado al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca la creación de una línea de ayudas directas como compensación por el trabajo llevado a cabo por parte de los cazadores y cazadoras de Cataluña en la reducción de la cabaña de jabalíes en nuestro territorio y las miles de acciones realizadas para prevenir daños a la agricultura y la seguridad vial.

 

Después de muchos encuentros y largas horas de reunión con diferentes representantes del DARP, especialmente con la Dirección General de Agricultura y Ganadería, la lógica y necesaria petición de ayuda de la federación se ha hecho realidad, al menos en parte, con motivo de la publicación en el día de hoy en el DOGC de la Orden ACC / 129/2021 de junio por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar las capturas de jabalí para disminuir la densidad en el medio y contribuir a la prevención y lucha contra las patologías del jabalí que pueden afectar a las especies ganaderas y su acondicionamiento para la introducción de la carne en el circuito de comercialización.

 

Sin duda una buena noticia para el sector, pero con cierto sabor agridulce 'La aprobación de esta línea de ayudas por parte del DARPA es un buena noticia ya que reconoce de una manera directa  el esfuerzo y compromiso de nuestro colectivo y, en este sentido, queremos agradecer a los responsables del DARP que hayan escuchado nuestras lícitas y necesarias peticiones otorgando estas ayudas. Sin embargo, la noticia nos deja un sabor agridulce, ya que el control poblacional de los jabalíes es una tarea realizada por el conjunto de los cazadores y cazadoras de las más de 1.000 Sociedades de Cazadores de Cataluña, mientras que la ayuda, solo llegará a las sociedades de cazadores situadas en unas zonas determinadas consideradas de alta densidad de jabalíes situadas en Barcelona y Girona ', ha manifestado Sergio Sánchez, presidente de la Federación Catalana de Caza.

 

El presidente de la FCC también ha transmitido 'nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento por el esfuerzo y compromiso de todas y cada una de las Sociedades de Cazadores de Cataluña por su labor en el control poblacional del jabalí y otras especies cinegéticas y su papel como garantes de la sostenibilidad y buena gestión del medio natural. Estas ayudas, a pesar de que llegan un poco tarde y con limitaciones, son un positivo paso adelante; por esta razón, continuaremos trabajando para convencer a la administración que en un futuro sean extensivas al conjunto de las sociedades de cazadores de Cataluña '.

 

Observaciones

 

• Se establece un fondo de 600.000 €, si se supera esta cuantía, habrá un prorrateo.

 

• Ayuda dirigida a las Sociedades de Cazadores por pieza cazada (en los territorios que se definirán como de alta densidad) y entregada a punto logístico - 25 € por pieza.

 

• La sociedad debe haber cazado un mínimo de 80 y un máximo de 800 jabalíes.

 

• Zonas consideradas de alta densidad: Jabalíes cazados en las zonas de elevada densidad de las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Pla de l'Estany, Gironès , la Selva, Moianès, Osona, Vallés Oriental, el Vallés Occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, y la Anoia en el conjunto de la comarca, y el Bages al este del río Llobregat

 

• Esta línea de ayudas se aplicará con efectos retroactivos para la temporada de caza del 2020/2021, es decir, desde el 1 de septiembre de 2020 y hasta mayo de 2021.

 

• La solicitud debe presentarse telemáticamente, por tanto necesitarán un certificado digital válido.

 

• Deberán adjuntar los Estatutos de la Sociedad y un certificado de la reunión de la Junta Directiva de la Sociedad en la que se acordó solicitar la subvención.

 

• La sociedad de cazadores debe cumplir todos los requisitos que se indican en la Orden.

 

• La FCC se pone a disposición de las diferentes sociedades de cazadores interesadas a la hora de presentar la solicitud

 

 

 

 Ordre ACC/129/2021 amb les bases reguladores per a la concesió de 600.000 € en ajuts a les Societats de Caçadors per les captures de porcs senglars
ComentarisNo hi han comentaris.
Fes el teu comentari

Per deixar el teu comentari has d'estar registrat
NOM D'USUARI
PASSWORD
Alta nou federat     ·     Alta nova societat     ·     Alta Becader
<< Tornar