Federació Catalana de Caça
Àrea Federats
Àrea Federats
Àrea Societats
ARMES
CAÇA
CAÇA AMB ARC
CARN DE CAÇA
CONVOCATÒRIES
COVID 19
ESPORT I ENTITATS ESPORTIVES
FALCONERIA
FIELD TARGET
L.O.F.E.C
REGLAMENT CAMPIONATS
Legislació · CAÇA

RESOLUCIÓ ARP/2035/2019, DE 19 DE JULIOLRESOLUCIÓ ARP/2035/2019, de 19 de juliol

24/07/2019
Per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada les finques Monars i Can França, dels termes municipals de Montagut i Oix i Camprodon.

Mitjançant la Resolució de 12 de novembre de 1992, sobre declaració de terrenys sotmesos a règim cinegètic de caça controlada de les finques Monars i Can França, dels termes municipals de Montagut i Camprodon es va declarar la zona de caça controlada de Monars i Can França, per un termini de nou anys.
 
 
La Resolució MAH/3145/2006, d'11 d'agost, de la Direcció General del Medi Natural va aprovar prorrogar la declaració de zona de caça controlada fins a l'1 de març de 2008, i posteriorment, la Resolució MAH/1392/2010, de 13 d'abril, sobre pròrroga de la declaració dels terrenys sotmesos al règim cinegètic de caça controlada de Monars i Can França, als termes municipals de Montagut i Oix i Camprodon, en prorroga el règim durant 9 anys.
 
 

Finalitzat el termini de la declaració de règim cinegètic de caça controlada de Monars i Can França, els terrenys recuperen la condició de terrenys cinegètics d'aprofitament comú, i atès que els motius pels quals aquests terrenys van ser declarats com a zona de caça controlada continuen plenament vigents; per raó d'ordre de protecció, foment ordenat de la riquesa cinegètica i conservació d'espècies protegides i/o amenaçades, i que cal compatibilitzar tant com sigui possible la caça amb els altres usos de la zona, s'ha considerat convenient tramitar una nova declaració d'aquest règim cinegètic.

 
 
Mitjançant aquesta resolució, s'actualitza el càlcul de superfícies, d'acord amb els sistemes cartogràfics actuals més precisos.
 
 
Atès que l'expedient s'ha sotmès a audiència dels titulars de les àrees privades de caça veïnes, i s'ha realitzat tràmit d'exposició pública als ajuntaments amb terrenys inclosos dins de la zona de caça controlada, sense que s'hagin rebut al·legacions al respecte;
 
 

D'acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, estableixen l'òrgan competent per dictar aquesta resolució.

 
 
D'acord amb l'article 14 de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, i l'article 16 del Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de caça, que estableixen les condicions, la regulació, els requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim de caça controlada;
 
A proposta del Servei d'Activitats Cinegètiques de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,
 
 
Resolc:
 
 
1. Declarar sotmesos a règim de caça controlada les finques Monars i Can França, dels termes municipals de Montagut i Oix i Camprodon, amb una superfície total de 1.252,8 ha.
 
 
2. La delimitació gràfica d'aquesta zona de caça controlada es pot consultar al visor de cartografia de caça de la web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
 
http://sig.gencat.cat/visors/Cacera.html
 

 

3. La durada del règim cinegètic d'aquesta zona de caça controlada és de nou anys, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la possibilitat de prorrogar aquest termini per part de la direcció general competent en matèria cinegètica.
 
 

4. La gestió administrativa i tècnica d'aquests terrenys correspon a la direcció general competent en matèria cinegètica, que elaborarà anualment el pla tècnic de gestió cinegètica per a aquests terrenys i vetllarà per al seu compliment.

 
 

5. La incorporació o l'exclusió de terrenys a la zona de caça controlada es durà a terme sempre que es tramitin seguint el pertinent procediment administratiu i d'acord amb la normativa vigent que és aplicable. La direcció general competent en matèria cinegètica, una vegada finalitzats els pertinents expedients, si s'escau, i mitjançant resolució, publicarà l'aprovació d'incorporació o d'exclusió dels terrenys afectats, la superfície d'aquests terrenys i els nous límits.

 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
 
Barcelona, 19 de juliol de 2019
 
 

Per suplència de la persona titular de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi (Resolució de 28 de maig de 2019, de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)

 
 
Marc Costa i Trachsel

Director general dels Agents Ruralsportaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7924/1755214.pdf<< Tornar